[Irattár]

 
   
 

Szervezeti és működési szabályzat

 
 

I. fejezet

Általános rendelkezések

A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait, szervezeti felépítését, a vezető és alkalmazottak feladatait és jogkörét az intézmény működési szabályait.

A Könyvtár működését az 1997.évi CXL. törvény :…a kulturális javak védelméről… III. rész A nyilvános könyvtári ellátás I-III. fejezete határozza meg

Az intézmény legfontosabb adatai:

Az intézmény megnevezése: Krúdy Gyula Városi Könyvtár, Várpalota
Székhelye, címe: 8100 Várpalota, Szent István u. 28.
Telefon: 88/592-060 (olvasószolgálat, tájékoztatás)
Tel./fax: 88/592-061 (iroda, igazgató)

Az intézmény alaptevékenysége: Nyilvános közművelődési könyvtári tevékenység

Az alapító, alapítás éve: Várpalota Városi Tanács, 1954.

Az intézmény működési területe: Várpalota város

Az intézmény fenntartója: Várpalota Város Önkormányzata

Az intézmény felügyeleti szerve: Várpalota Város Önkormányzata és jegyzője

Az intézmény jogállása: önálló jogi személy, szakmailag önálló.

Bankszámlával rendelkező, részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

Gazdálkodását Várpalota Város Önkormányzat Városgondnoksága (8100 Várpalota, Fehérvári u. 7.) gazdasági szervezete végzi.

II. fejezet

Az intézmény faladatai és hatásköre

bullet

Információkat nyújt a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

bullet

A gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően tervszerűen gyarapít, sokoldalúan feltárt gyűjteményt tart fenn és működtet (1. sz. melléklet)

bullet

Végzi az intézmény állományába került dokumentumok nyilvántartásba vételét, és feltárását, a feleslegessé vált és megrongálódott dokumentumok állományból való kivonását (3. sz. melléklet)

bullet

Gondoskodik a gyűjtemény megőrzéséről, védelméről, valamint a jogszabályban előírt időszakonkénti állományellenőrzésről

bullet

Az egyes használói rétegek igényeinek kielégítésére célszerűen kialakított övezeteket tart fenn: gyermekrészleg, helyismereti gyűjtemény, internet-szolgáltatás, olvasóterem-használat

bullet

Biztosítja az erre kijelölt dokumentumok helyben használatát

bullet

Könyvtári dokumentumokat kölcsönöz

bullet

Könyvtárközi kölcsönzést folytat. Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését: dokumentumcsere, Internet, adatbázisok

bullet

Időszaki kiadványokat járat (napilapok, hetilapok, folyóiratok), ezeket a látogatók számára elérhetően helyezi el. Az értékes időszaki kiadványokat megőrzi, használatra feltárja

bullet

Az olvasószolgálat keretében tanácsadó, ajánló, tájékoztató szolgálatot, irodalomkutatást végez

bullet

Vezeti a könyvtár statisztikai adatait, összesíti, kérésre szolgáltatja azokat

bullet

Az intézmény és az állomány a hátrányos helyzetűek részére megközelíthető. Igény esetén (idősek, betegek, mozgásukban korlátozottak számára) „mozgó könyvtárként” házhoz szállítja a dokumentumokat

bullet

A vakok és gyengénlátók számára hangkazetta gyűjteményt kölcsönöz (hangos könyvek)

bullet

Gyűjti és feltárja a város helyismeretével, helytörténetével foglalkozó dokumentumokat (könyvek, kéziratok, fényképek, plakátok, meghívók, aprónyomtatványok stb.)

bullet

Várpalota Kistérség Többcélú Társulás kistérségi könyvtári szolgáltatásainak ellátásban központi, koordinátori szerepet tölt be

bullet

A könyvtári dokumentumokról másolatokat szolgáltat

bullet

Biztosítja a könyvtár látogatói számára a nyilvános közösségi internet-hozzáférés lehetőségét, tartalomszolgáltatást nyújt

bullet

Rendezvényeket szervez és helyet biztosít könyvbemutatóknak és könyvtárhasználati foglalkozásoknak, oktatási és önművelést segítő rendezvényeknek, irodalmi és ismeretterjesztő rendezvényeknek, vetélkedőknek, civil szervezeteknek

bullet

Közhasznú információkat gyűjt és szolgáltat

bullet

Tevékenységét összehangolja az oktatási és más közművelődési intézményekkel, akikkel munkakapcsolatot tart fenn

bullet

Alaptevékenysége ellátásához szakembert alkalmaz, színvonalának megtartása érdekében a könyvtár dolgozói részt vesznek továbbképzéseken, tanfolyamokon

bullet

Az intézmény figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat és pályázik

bullet

Rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljára alkalmas helyiségekkel, raktárral

bullet

Szolgáltatásait, az intézmény használatának szabályait, rendezvényeit, tevékenységéről széleskörű információkat az intézmény honlapján ad közre. (6. sz. melléklet)

 Az intézmény kiegészítő tevékenysége:

bullet

Könyvkiadás

bullet

Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás: terembérleteztetés

III. fejezet

Az intézmény szervezeti felépítése,
a belső szervezeti egységek főbb feladatai

1. Igazgatás:

bullet

Állománygyarapítás jóváhagyása, ügyvitel, kapcsolattartás a gazdálkodással, a Polgármesteri Hivatallal, vezetésével

bullet

Technikai feladatok, karbantartás és takarítás felügyelete

bullet

Feldolgozó munka, helyismeret gyarapítása, selejtezés

2. Olvasószolgálat és tájékoztatás

bullet

Tájékoztatás és információ

bullet

Felnőttek olvasószolgálata

bullet

Gyermekek olvasószolgálata

bullet

Internet-használat

bullet

Olvasóterem használat

3. A szervezeti egységek irányítását az igazgató látja el (távollétében a Tájékoztató I. könyvtáros, ha ő sincs, akkor a Gyermekkönyvtáros).

4. A könyvtár munkaszervezeti felépítését a munkatársak feladatait, valamint a munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési feltételeket a rendeletek szabályozzák.

5. Munkaköri leírások: az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatainak leírását az SZMSZ 4. sz. melléklete (Munkaköri leírások) tartalmazza.

A munkaköri leírások elkészítéséért, aktualizálásáért az igazgató a felelős.

IV. fejezet

Az intézmény működésének főbb szabályai:

Az intézmény az alkalmazottak esetében belépéskor munkaszerződésben vagy határozatlan idejű kinevezéssel határozza meg, hogy az alkalmazottat milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű alapbérrel foglalkoztatja.

A munkavégzés teljesítése az érvényben levő szabályok és a munkaszerződésben leírtak szerint történik.

A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével és az elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. A dolgozó a munkáját az előírásoknak a munkahelyi vezető utasításainak és a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni.

Tömegtájékoztató szervek részére az intézményt érintő kérdésekben tájékoztatásra az intézményvezető vagy az általa megbízott személy jogosult.

IV./1. A munkaidő beosztása

A munkaviszonyra vonatkozó belső szabályok kialakításánál a Munka Törvénykönyve, a módosított 1992. évi XXIII. törvény előírásai az irányadók.

Az intézményben a hivatalos munkarend, mely a munkaidőt és a pihenőidőt (ebédidő) tartalmazza a következő:

Hétfőn: 07-15 óráig
Keddtől péntekig: 07-18 óráig
Szombaton: 08-13 óráig

Az intézmény dolgozói rugalmas munkarend szerint dolgoznak, melyet az 5. sz. melléklet tartalmaz. A hivatalos munkarendtől eltérő munkaidő szerint folyik a takarítás.

Könyvtári szolgáltatás - nyitva tartás: heti 35 óra

Kedd, csütörtök, péntek: 10-18 óráig
Szerda: 12-18 óráig
Szombat: 08-13 óráig

IV./2. Szabadság:

Az évi rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen egyeztetett szabadságterv készül az intézményvezető jóváhagyásával. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére az intézményvezető jogosult. A vezető szabadságát - annak egyeztetését - a Polgármesteri Hivatal személyzeti szakreferense vezeti, a Polgármester engedélyezi.

IV./3. Kártérítési kötelezettség:

A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni. Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezi, felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, könyvek, dokumentumok megóvásáért.

IV./4. Munkaterv:

Az intézmény vezetője a dolgozókkal közösen éves munkatervet készít. A munkaterv tartalmazza az éves kiemelt feladatokat, a rendezvényeket, azok végrehajtásáért felelősöket.

IV./5. Kapcsolattartás rendje:

Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek, azok felelősei egymással szoros kapcsolatot tartanak. Eredményes együttműködés elősegítése érdekében az intézmény más szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel, a felettes szervvel együttműködésben dolgozik.

Együttműködik a kistérség lakossági szolgáltatást végző könyvtáraival, a szakmai rendezvényekről tájékoztatja az iskolai könyvtárosokat is.

IV./6. Az intézmény ügyiratkezelése

Az ügyiratkezelésért, az ügyiratok kiadmányozásáért az intézmény vezetője a felelős. Az iratkezelés és ügyvitel rendjét az SZMSZ 2. sz. melléklete tartalmazza.

IV./7. Bélyegzők használata, kezelése:

Az intézmény a bélyegzőit köteles naprakész állapotban nyilvántartani. Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást jelent. A bélyegzőt átvevők személyesen felelősek annak megőrzéséért. A cégbélyegző elvesztése esetén az intézményvezető az előírások szerint jár el.

IV./8. Az intézmény gazdálkodási rendje

Az intézmény gazdálkodása - ezen belül kiemelten a költségvetés tervezése, végrehajtása, az intézmény kezelésében levő vagyon hasznosításával összefüggő feladatok szabályozása - az intézmény vezetőjének feladata, melyet az intézmény dolgozóival egyeztetve végez.

Az intézmény gazdálkodását banki ügyleteit végző gazdálkodási egységgel az intézményvezető, illetve annak megbízottja tart kapcsolatot. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét az intézményvezető határozza meg.

Az intézmény leltározásának és selejtezésének szabályait a 3. sz. melléklet tartalmazza.

 IV./9. Belső ellenőrzés:

Az intézményben folyó belső ellenőrzések megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az intézmény vezetője a felelős. (3. sz. melléklet)

Az ellenőrzés magában foglalja az intézményben folyó:
- szakmai tevékenységgel összefüggő és
- gazdálkodási tevékenységgel
- működési megtakarítással kapcsolatos ellenőrzési feladatokat.

IV./10. Helyettesítés

Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte, nem akadályozhatja. A helyettesítés rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák.

Záró rendelkezés:

Az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 3/2006. (II.15.) határozatával jóváhagyva az SZMSZ 2006. február 15. napján lép hatályba.

Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az 1/2004 (II.04.) OKSB határozattal jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat.

Az SZMSZ mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról az intézmény vezetője gondoskodik.

Várpalota, 2006. február 15.

Mellékletek:
1. Gyűjtőköri szabályzat
2. Iratkezelés és ügyvitel
3. Leltár és selejtezés
4. Munkaköri leírások
5. Rugalmas munkarend
6. Honlapkészítés

Függelékek:
1. Munkavédelmi szabályzat
2. Tűzvédelmi szabályzat
3. Rendszergazda feladata
4. Takarítás a könyvtárban

 

A Krúdy Gyula Városi Könyvtár gyűjtőköre
(1. sz. melléklet)

Könyvtárunk általános gyűjtőkörű, nyilvános közművelődési könyvtár. Feladatunk a város, és a lakókörzetében élők könyvtári, könyvtárhasználati igényeinek, érdeklődési körének, megfelelő tájékoztatásának, informálásának megfelelő ellátása. A könyvtári anyagok beszerzése az intézmény alaptevékenységének megvalósítását segíti.
A könyvtár, állományának gyarapításakor figyelembe veszi a használók igényeit, foglalkozási, képzettségi és anyanyelvi összetételét, érdeklődési körét, az állomány arányos fejlesztését.
Könyvtárunk központi szerepet kapott a Várpalota Kistérség Többcélú Társulás könyvtári feladatellátásában, tehát mind tematikailag, mind információszerzés területén gyűjtjük a kistérségről megjelenő dokumentumokat és segítjük a kistérség könyvtárainak a munkáját.
Gyűjteményünk -elvileg- minden ismeretágra kiterjed, figyelembe veszi a potenciális olvasótábor igényeit, a bővítés határait a mindenkori költségvetési kondíciók, a könyvtár anyagi lehetőségei szabják meg. Figyelemmel kísérjük az Európai Unióról, országairól szóló szép- és ismeretterjesztő műveket.

1./ Főgyűjtőkör, melyben anyagiak függvényében viszonylagos teljességre törekszünk:
Általános művek területén az alap és általános lexikonok, enciklopédiák.
Bibliográfiák, évkönyvek válogatva.
Filozófia, pszichológia, logika, etika, esztétika egyetemes és átfogó művei.
Vallás területén az egyetemes művelődés szempontjából fontos keresztény és nem keresztény egyházakat bemutató átfogó művek.
Társadalomtudomány: az átfogó jellegű, összegző munkákat, statisztikákat. A közgazdaságtudomány, a jog területén elsősorban az összegző, a gyakorlati szempontból fontos műveket.
Nevelés, oktatás területén figyelemmel kísérjük a továbbtanulók, a pedagógusok igényeit. Kivéve azokat, melyek az iskolai könyvtárakban megtalálhatók.
Néprajzi műveknél figyelemmel kísérjük a magyarság szellemi és tárgyi értékeit, a tájegységünkre vonatkozó munkákat.
Természettudományok területén minden ágában (környezetvédelem,
matematika, csillagászat, fizika, kémia, földtudományok) beszerzendők a korszerű ismereteket nyújtó, átfogó, népszerű ismeretközlő munkák.

Alkalmazott tudományok területén (orvostudomány, technika, mezőgazdaság, háztartás, szervezés, nyomdászat, közlekedés, vegyipar, élelmiszeripar, könnyűipar, barkácsolás, építőipar) az általánosan érdeklődésre számot tartó, keresett, ismeretterjesztő munkákat.
Művészetek területén arra törekszünk, hogy minden művészeti ágban, minden korszakban az összefoglaló, általános ismereteket nyújtó művek meglegyenek.
Sport területén egy-egy sportág általános összefoglalását, a magyar sport évenként megjelenő összefoglaló munkáit megvesszük.
Nyelv és irodalom területén a népszerű összegzések, nyelvhelyességre, helyesírásra vonatkozó munkák. Gyűjtendők az irodalomtörténetek, írói
életrajzok, irodalomkritikák, továbbá a magyar és egyes országok irodalmának, a külföldön élő magyar nemzetiségek és a világirodalom összefoglalásai. A kortárs írónemzedék nagyjait bemutató elemzéseket.
Földrajzi művekből (régészet, honismeret, útleírások) gyűjtjük a természetföldrajzi és gazdasági földrajzi monográfiákat, egy-egy kontinensre, régióra, országra vonatkozó leírásokat, átfogó kalauzokat. Az útikönyvek közül előnyben részesítjük a lakosság érdeklődésének megfelelő tájékoztató kiadványokat.
Térképek közül a könyvtár beszerzi, és használatba adja Európa országainak, a világvárosok, az ország városainak, tájainak információs és turistatérképeit, atlaszait.
Történelmi témában a magyar és egyetemes történelem valamennyi alapvető monográfiát, egy-egy időszak feldolgozását. Válogatva gyűjtjük a magyar és az egyetemes történelem feldolgozásait.
A felnőtt olvasószolgálat tájékoztató munkájához lehetőség szerint szerzünk be számítógépes adatbázisokat, melyek segítik az állomány feltárását, az információk több szempontú elérését, aktualizálását.

Szépirodalom:

Teljességre törekszünk a magyar és a világirodalom klasszikus íróinak műveinek beszerzésében. A könyvtár használóinak igényéit figyelembe vesszük a kortárs magyar és külföldi írók műveit.

Idegen ill., eredeti nyelven vásároljuk meg a rövidebb klasszikus és népszerű kortárs irodalmi alkotásokat, elsősorban angol, német, francia és orosz nyelven. Elsősorban a nyelvtanulást, nyelvgyakorlást szolgálják, beszerzésük nagymértékben függ az anyagi kondícióktól.

Olvasótermi állományunk kialakításában fő szempont, minden témakörben vásároljuk:
- az általános, szaklexikonokat és enciklopédiákat, kézi könyveket
- országos és megyei statisztikai évkönyveket, adattárakat
- minden tudományág alapvető kézikönyveit, zsebkönyveit, történetét feldolgozó, összefoglaló műveit.

Segédkönyvtári állományba gyűjtjük a könyvtáros mindennapi segédeszközeit, feldolgozó és tájékoztató munkában egyaránt. A könyvtári munka kézikönyveit, módszertani kiadványokat.

Időszaki kiadványok gyűjtőköre az általános gyűjtőkörhöz igazodik.
Napilapokból gyűjtjük a könyvtárba járó legfontosabb országos, megyei napilapokat és a helyi lapokat. A közlönyök közül a Kulturális Közlönyt vásároljuk, valamint a CD ill., ma már a DVD jogtárat. A Magyar Közlönyt némi késéssel megkapjuk a Polgármesteri Hivataltól.

Igénybevétel szerint őrizzük az olvasók által keresett képeslapokat.
Folyóiratokból gyűjtjük az olvasói igény szerint az információ értékű lapokat.
Információszolgáltatás céljából gyűjtjük az aprónyomtatványokat, sokszorosításokat.

Helyismereti gyűjteménybe gyűjtjük mindazokat a dokumentumokat melyek Várpalotára, a megyére, a kistérségre vonatkozóan információt tartalmaznak, földrajzi, tartalmi, kronológiai és formai szemponttól függetlenül. Helyi személyek művei közül csak a helyi vonatkozásúakat gyűjtjük teljes körben.

Formai szempontból ezek lehetnek: könyvek, időszaki kiadványok, lapkivágatok, szakdolgozatok, tanulmányok, naplók, önkormányzati ülések anyagai, jegyzőkönyvek, kisnyomtatványok, térképek, fotók, idegenforgalmi kiadványok, képeslapok, hangrögzítéses dokumentumok, CD-k, mozgó- és mikróképek, másolatok…

Zenemű és hangtárba gyűjtjük, az anyagi korlátoktól függően, a komolyzene, népzene, könnyűzene jeles darabjait, kiemelkedő előadók felvételeit, irodalmi műveket, nyelvi anyagokat, valamint lehetőség szerint bővítjük a hangos-könyvtárunkat.

A vakok és gyengénlátók hangoskönyvtárának bővítése anyagiak és a kereslet függvénye.

Gyermekkönyvtárunk gyűjtőköre

Kölcsönzési állományba gyűjtjük mindazokat a kézikönyveket, melyek a gyerekek számára íródtak, az ismeretterjesztő műveket, vagy gyerekek körében érdeklődésre számítókat, a tudományágak minden területéről. Szépirodalomból vásároljuk a magyar ifjúsági és gyermekirodalom alkotásai közül az általunk értékesnek és fontosnak vélt képes és mesekönyveket, ifjúsági regényeket, verseket, színműveket. A kötelező olvasmányok beszerzése elsőbbséget élvez.

Olvasótermi állományba az általános és szaklexikonokat, gyermekenciklopédiákat, egyes tudományágak összefoglaló műveit, kézikönyveit, a magyar és a világirodalom reprezentatív antológiáit, szólásokat, közmondásokat, gyűjteményes köteteket.

Folyóiratok közül gyűjtjük a magyar gyermeklapok közül a legnívósabbakat.

Videofilmek közül előnyt élveznek a kötelező olvasmányok feldolgozásai, a magyar és a klasszikus filmművészet alkotásai, és a gyermekek részére készült ismeretterjesztő filmek.

Példányszámok:
Általában egy példányt vásárolunk a művekből. Több példányt veszünk abból az olvasótermi dokumentumból, mely nagyobb érdeklődésre tarthat számot, a kötelező irodalomból, és abból a dokumentumból, melyből, a felnőtt és a gyermekkönyvtárba is akarunk példányt. Többet veszünk abból az irodalmi értéket képviselő alkotásból, mely nagyobb közönségsikerre számíthat.

Köttetjük a Naplót és a Várpalotai Újságot, azokat a helyismereti munkákat, melyeket arra értékesnek találunk.

Megőrzendő folyóiratok: mindazokat a folyóiratokat őrizzük, melyet az olvasók, a felsőfokú tanulmányaikat végzők keresnek könyvtárunkban. Megkülönböztetünk tartós megőrzésű, 5 évre megőrzött, a tárgyév végén selejtezetteket.

2/ Mellékgyűjtőkörünkbe tartoznak a naptárak, címtárak, kéziratok, könyvritkaságok stb., ezek beszerzése anyagiak függvénye. Anyagiak szerint vásároljuk a bűnügyi és fantasztikus műveket, valamint a könnyebb fajsúlyú olvasmányokat.

Honnan vásárolunk:

Elsősorban a Könyvtárellátó kft-től vásárolunk, mert innen szerelve kapjuk a könyveket. A drágább könyveket, vagy azokat melyek sürgősen kellenek, a Sunbooks Kft-től vásároljuk. Elveszett könyvek pótlásához igénybe vesszük az antikváriumokat.
De néha vásárolunk a helyi Talentum könyvesboltban is. Egyre több dokumentumot kapunk ajándékba, reklámként vagy tájékoztatásképp.

A felnőtt és kézikönyvtár kialakítására a tájékoztató I. könyvtáros tesz javaslatot. A helyismereti könyvtár alakítására a helyismereti könyvtáros.

Az elveszett vagy megtérített könyvek beszerzésére, az olvasók által keresett, vagy hiányzó könyvekre, a tanulók által keresett új kötelező olvasmányokra a kölcsönző-könyvtárosok tesznek javaslatot.

Az ifjúsági és gyermekirodalom beszerzésére a gyermekkönyvtáros tesz javaslatot.

A könyvtár állományának nyilvántartásba vételénél, a mindenkori pénzügyi nyilvántartási kötelezettségeknek megfelelően, a könyvtári dokumentumok egyedi és csoportos nyilvántartásba kerülnek bevételezésre.

Az állomány leltározását és selejtezését a szakmai előírások, valamint az SZMSZ 3. sz. melléklete szabályozza.

 Iratkezelés és ügyviteli szabályzat
(2. sz. melléklet)
(Elkészítésnél irányadó volt a 11/1994-es MKM rend. 4.sz. melléklete)

A könyvtárba érkező postát, küldeményeket az arra meghatalmazottak veszik át.
A folyóiratolvasó hírlapjait a könyvtár minden dolgozója átveheti, de azokat nyilvántartásba kell venni. Ha valami nem érkezik meg, azt az illetékessel közölni kell.
 A leveleket a könyvtár vezetője bontja fel, tartós távolléte esetén a Tájékoztató I. könyvtáros.
Ügyintézésre a könyvtár vezetője jogosult, illetve az a személy, akit megbíz vele, akinek a munkakörébe tartozik, de köteles az intézkedésről beszámolni.
Személyesen átadott küldeményeket minden könyvtáros felelőséggel átveheti (aláírhatja) , de köteles azt a vezetőnek átadni.
A könyvtárközi kölcsönzés postáját a Tájékoztató I. könyvtáros bontja, ha ő nincs, akkor a Tájékoztató II. könyvtáros.
Az intézménybe érkező iratokat, hivatalos leveleket a vezető iktatja. Az iktatott anyagon fel kell tűntetni az érkezés idejét, majd utána kell tenni az elintézést.
Ha az iraton nincs feladó, azt fel kell jegyezni, vagy hozzátűzni a borítékot.
Nem kell iktatni:
- a meghívókat (ha azok nem tartalmaznak fontos szakmai információkat)
- közlönyöket, reklám-kiadványokat, más intézmények tájékoztató kiadványait, ajánlatait
Az iktatott anyagnak tartalmaznia kell az iktatási számot, annak az ügyiratnak a számát, melyhez tartozik, ha az nincs mellette.
Telefonon, vagy személyes tájékoztatás, ügyintézés esetén az iratra rá kell vezetni az intézkedés, információ, lényegét vagy a határidőt.
Az elintézett, vagy intézkedést nem igénylő iratokat azonnal iktatni kell.
Az irattárba helyezett iratokat az iktató könyvbe be kell jegyezni, hogy az visszakereshető legyen.
Az irattárban őrzött anyagokat 5 év után felül kell vizsgálni. Azokat az irattári anyagokat, melyek a könyvtár, a munkamenet, a dolgozókkal kapcsolatos, megőrzésre kötegelni kell, úgy, hogy az visszakereshető legyen.
Irattárból nem selejtezhetők:
- a csoportos és egyedi leltárkönyvek
- munkanaplók, statisztikák, beiratkozási naplók
- selejtezési jegyzőkönyvek, törlési naplók
- beszámolók, jelentések.

Leltározási, selejtezési szabályzat
(3. sz. melléklet)

A Városi Könyvtár leltározásával összefüggő feladatait "Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési…." 249/2000.(XII.24.) Korm. rend. alapján készítettük.

A leltár olyan tételes kimutatás, amely a költségvetési szerv eszközeinek és forrásainak valóságban meglevő állományainak értékét egy meghatározott időpontban tartalmazza.

A leltározás célja:
- A könyvtár vagyonának számbavétele, az intézmény használatában levő, álló és forgóeszközök mennyiségének megállapítása.
- Az éves beszámoló és a mérleg tételeinek alátámasztása.
- A nyilvántartások pontosságának ellenőrzése.
- Az eltérések kimutatása, a vagyon védelme, felelősök elszámoltatása.
- A csökkent értékű, használaton kívül helyezett eszközök selejtezésre előkészítése.
A leltározást követően a mérlegtételek értékelése, a leltári hiányok megállapítása következik.

Megkülönböztetjük:
- a tárgyi eszközök leltározását
- gépek, berendezések leltározását
- könyvek, dokumentumok leltározását
- az intézménynél levő pénzeszközök leltározását.

1./ Álló és eszközállomány, gépek, berendezések leltározását intézményünkben december hónapban (rendkívüli esetben ettől eltérő, vagy évközi is lehet) a Városgondnokság munkatársa végzi, akinek az intézmény vezető által kijelölt dolgozói segítenek.

Leltározás előtt leltározási ütemterv és megfelelő nyomtatványok készülnek, melyek elősegítik a folyamatot. Az ütemtervet és a folyamatot a vezető hagyja jóvá. A leltárnak biztosítania kell a teljes-körűséget, a valós állapot bemutatását, és az áttekinthetőséget.

2./ Könyvállomány, a dokumentumok leltározásánál a szakmai előírásoknak megfelelően kell eljárni. Időpontja a szakmai követelményeknek megfelelően 75.000 – 250.000 közötti állomány esetén 8 évenként. Ebben az esetben is leltározási ütemterv készül, mely tartalmazza a leltározás vezetőjének, résztvevőinek nevét. (3/1975.(VIII.17.) KM-PM.rend.)

3./ Az intézményben levő pénzeszközök leltározását minden év december 31-ével meg kell tenni, és le kell zárni. A leltározás lezárásaként jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a tapasztaltakat, a leltárkülönbözetet, ha kell a felelősöket. A jegyzőkönyvet irattározni kell. A leltározás során maradéktalanul érvényesüljön az önkormányzati vagyon védelmét szolgáló rendelkezések betartása. A leltár teljes lebonyolításáért, megállapításaiért, a felelősök megállapításáért, a jegyzőkönyv valódiságáért az intézmény vezetője a felelős.

Selejtezés:

A leltárnál megállapított felesleges, elavult eszközök, megrongálódott állományok selejtezésre kerülnek. Az eljárásnál a Városgondnokság SZMSZ-ének ide vonatkozó szabályai (Felesleges vagyontárgyak hasznosítása és selejtezése) a mérvadóak.

A selejtezésre kerülő állományról selejtezési jegyzék készül, a tárgyak leltári számának pontos feltűntetésével. A selejtezési javaslatot az intézmény eljuttatja a városgondnoknak, a feleslegessé válás indokának feltűntetésével. A selejtezésre kerülő tárgyak engedélyezése a városgondnok hivatott. El kell különíteni azokat az állományokat, melyek még felhasználhatók, vagy értékesítésre kerülhetnek. Ha a Városgondnokság más egységeiben a selejtezésre kerülő vagyontárgy még hasznosítható, akkor átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. Gépek, berendezések selejtezésénél szakember írásbeli véleményét csatolni kell. A feleslegessé váló vagyontárgyak esetében törekedni kell az értékesítésre. Ennek lebonyolításban a Városgondnokság előírásai iránymutatóak. (Városgondnokság SZMSZ)
A térítésmentes átadás lehetőségét figyelembe véve karitatív szervek részére átadásra kerülhetnek. A vagyontárgyak selejtezését a városgondnok engedélyezi. A selejtezett tárgyakat a nyilvántartásból törölni kell.

Könyvtári dokumentumok selejtezésénél a szakmai előírások betartása elsődleges.

Munkaköri leírások
(4. sz. melléklet)

Igazgató (intézményvezető)

Várpalota város közigazgatási területén a lakosság színvonalas könyvtári ellátásának biztosítása - az 1997.évi CXL. törvény megvalósítása. A városban az olvasáskultúra és könyvtári tevékenység fejlesztése.

Egyszemélyi felelősséggel irányítja a Krúdy Gyula Városi Könyvtár munkáját.

Képviseli az intézményt és a könyvtár ügyét a fenntartó előtt.

Részt vesz a Képviselő-testületi üléseken, az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság ülésein, a kistérségi társulás ülésein - ha a könyvtárat érintő témát tárgyal. - Szükség szerint beszámol az intézmény munkájáról.

A Várpalota Kistérség Többcélú Tárulás könyvtári szolgáltatásait, a könyvtárakkal való kapcsolattartást koordinálja.

Személyes kapcsolatot tart Berhida (Peremarton gyártelep), valamint az Inotai Közösségi Ház könyvtárával.

Személyes kapcsolatot tart fenn a Polgármesteri Iroda illetékeseivel (vezetőjével, a kultúrával, gazdálkodással, felújításokkal foglalkozó szakreferensekkel), az intézménygazdálkodását végző Városgondnoksággal.

Kapcsolatot tart a városban működő civil szervezetekkel.

Részt vesz az igazgatói értekezleteken, a közművelődési intézmények koordinációs értekezletein és a Megyei Könyvtár által szervezett igazgatói értekezleteken, ezeken képviseli az intézményt.

Felelős a könyvtári munka tervezéséért, a tervek végrehajtásáért, a könyvtár állományáért, a statisztikai jelentések elkészítéséért.

Felelősen gyakorolja a könyvtár dolgozóival kapcsolatos munkáltatói jogokat. Felelős azok munkájáért, minősítéséért, besorolásáért, díjazásáért.

Kidolgozza a munkaköri leírásokat, figyelemmel kíséri az elvégzett munkát, irányítja a könyvtárban folyó munkafolyamatokat.

Felelős a könyvtárosok szakmai továbbképzéséért.

Jogosult a könyvtárba érkező küldemények átvételére, a kimenő iratok aláírására.

A meghatározott keretek között pénzügyi kötelezettséget vállal - a Városgondnokság ellenjegyzésével.

Az intézmény dolgozóit érintő kérdésekben támaszkodik a kollektíva ill. az azt képviselő érdekképviselet véleményére, javaslatára. Évente legalább négyszer, ha lehet havonta tájékoztató, értékelő, átfogó értekezletet tart. Az intézmény dolgozóit bevonja az intézményt érintő döntésekbe, aktuális ügyekbe bevonja a munkatársakat. A továbbképzésekről beszámol, és beszámoltatja a továbbképzéseken részt vevő könyvtárosokat a hallottakról.

Az igazgató a vezetői feladatokon túl részt vesz : az állománygyarapítás, a feldolgozás, a könyvtári propaganda , a rendezvények tervezésében és szervezésében.

Figyelemmel kíséri a pályázatokat, a dolgozókat azok írására ösztönzi. A könyvtár érdekében maga is pályázik.

A könyvtári rendezvényeket szervezi, bonyolítja.

Figyelemmel kíséri a város közművelődési és oktatási intézményeiben folyó kulturális tevékenységet, igény esetén támogatja azokat, és összehangolja a könyvtár tevékenységével, rendezvényeivel.

Az intézmény bevételeinek növelése érdekében szervezi az előadóterem bérleteztetését.

Figyelemmel kíséri a változó jogszabályokat, azokat érvényesíti az intézmény munkájában. Figyelemmel kíséri az intézmény szabályzatait, ha kell, módosításra javasolja.

Főkönyvtáros - Tájékoztató I. - szakinformatikus

Szervezi, irányítja és ellenőrzi a könyvtár felnőtt és gyermek olvasószolgálati szakmai tevékenységét. Ellátja az olvasószolgálat munkaszervezési feladatait, gondoskodik a szombati nyitva tartás ügyeleti rendjének beosztásáról. Megállapításairól, észrevételeiről tájékoztatja az intézmény vezetőjét.

Részt vesz a könyvtár szerzeményezésében, a könyvkereskedői ajánlatokat átnézi, az olvasói igények, a gyűjtőköri elvek figyelembe vételével javaslatot tesz a beszerzésre.

Részt vesz az olvasószolgálatban, a tájékoztató munkában, igény szerint irodalomkutatást végez. Tájékoztató tevékenységnél használja a segédeszközöket, számítógépes adatbázisokat, szükség esetén azok használatára az olvasót is megtanítja.

Rendszeresen végzi a könyvtári állomány tartalmi vizsgálatát, javaslatot tesz selejtezésre, köttetésre.

Elvégzi a könyvtárközi kölcsönzés teljes feladatkörét, kérőlapok kitöltését, továbbítását, nyilvántartás vezetését, késedelmi díj megállapítását, a dokumentumok visszaküldését.

Az újonnan beszerzett dokumentumokat átnézi, észrevételezi a tájékoztatás szempontjából. Mielőbb az új könyvek polcára helyezi azokat.

Könyvtári szakinformatikus képzettsége folytán végzi az integrált könyvtári számítógépes program biztonságos üzemeltetésével az új verziók bevezetésével kapcsolatos munkálatokat, a kollégák ezzel kapcsolatos tevékenységének irányítását, elvégzi a napi, heti, havi biztonságos mentéseket. Mindezekre fokozatosan megtanítja kollégáit.

Fenti tevékenységekhez szükség szerint igénybe veszi a megbízási szerződéssel foglalkoztatott rendszergazda szakmai segítségét. A helyi hálózattal kapcsolatban felügyeli a rendszergazda által telepített, karban tartott rendszer biztonságos, üzemszerű működését, a hibajelenségekről, rendellenes működésről értesíti a rendszergazdát.

Felelős az időszaki kiadványok és a segédkönyvtári állomány raktári rendjének fenntartásáért a szabadpolcos és a raktári övezetben egyaránt. Gondoskodik az időszaki kiadványok köttetésre való előkészítéséről, ill. tékázásáról vagy selejtezéséről.

Folyamatos kapcsolatot tart fenn a város középfokú intézményei közül a Thuri György Gimnázium és Szakközépiskolával, valamint a Várkerti Általános Iskola és Szakiskolával. Kezdeményezi az elsőosztályos tanulók csoportos könyvtárlátogatását, a fenti iskolák igényére könyvtárhasználati foglalkozást tart, ill. fogadja a szaktanár által megtartott órákon á tanulókat.

Részt vesz a hátrányos helyzetű, idős, beteg vagy mozgásképtelen olvasók igény szerinti könyvtári ellátásában, a dokumentumokat lakásukra viszi (mozgókönyvtár).

Délelőttös műszakbeosztásnál pályázatfigyelést végez, részt vesz a könyvtár pályázatainak elkészítésében - egyeztetés szerint önállóan pályázik.

Számítógépes anyagok, pályázatok készítésénél igény szerint használja az otthonában tartott, pályázaton elnyert számítógépet.

Délutános munkakörben részt vesz az olvasószolgálatban - felváltva a Tájékoztató II. könyvtárossal.

Részt vesz a könyvtár rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, azok melletti ügyeletben.

A szombati ügyelet ellátásában felelősséggel részt vesz.

Részt vesz a kistérségi könyvtári feladatok ellátásban, kapcsolatot tart fenn Tés, Pétfürdő, Inota könyvtáraival.

Akadályoztatása esetén, vagy annak megbízásából helyettesíti a könyvtár vezetőjét. Kollégáival, az intézménnyel kapcsolatban álló, szolgáltatásainkat igénybe vevőkkel készséges, jó munkakapcsolatot tart fenn.

Könyvtáros - Tájékoztató II.

Fő feladata a felnőtt részlegben a kölcsönzéshez kapcsolódó egyéni foglalkozás az olvasókkal, ennek során referensz és általános szóbeli tájékoztatás nyújtása, valamint irodalomkutatás igény szerint - a rendelkezésére álló nyomtatott segédeszközök, számítógépes adatbázisok, valamint az interneten elérhető információforrások felhasználásával. Szükség esetén megtanítja az olvasót azok használatára.

Felelős a helyben használható könyvállomány, a versek és az idegen nyelvű könyvek, európai uniós különgyűjtemény szoros raktári rendjének fenntartásáért.

Nyilvántartja a hangos-könyveket, igény esetén javaslatot tesz azok beszerzésére.

Rendszeresen végzi a könyvtári állomány vizsgálatát, javaslatot tesz selejtezésre és köttetésre. A selejtezendő könyveket ellátja pecséttel ill. előkészíti azokat selejtezésre. Selejtezést követően gondoskodik azok árusításáról vagy megsemmisítéséről.

Folyamatos kapcsolatot tart fenn a város középfokú oktatási intézményei közül a Faller Jenő Szakképző Iskolával és a Képesség és Tehetségfejlesztő Magániskolával. Kezdeményezi és igény esetén csoportos könyvtárlátogatást vezet, könyvtárhasználati foglakozásokat tart, ill. igény szerint fogadja szaktanár által megtartott szaktárgyi órákon ezen iskolák tanulóit. Jó kapcsolatot tart az intézmények képviselőivel, segítőkész a hozzáfordulókkal szemben.

A gyermekkönyvtáros kezdeményezésére fogadja a felnőtt részlegben az általános iskolát befejező tanulókat (átvezetés).

Részt vesz a hátrányos helyzetű, idős, beteg, mozgásképtelen olvasók igény szerinti könyvtári ellátásában, a könyveket házhoz viszi (mozgókönyvtár).

Alkalmanként adódó háttérmunkáit (raktári rend, pályázat, foglalkozástervek) a délelőttös munkabeosztású héten végzi, délutános héten a tájékoztató tevékenység mellett az olvasószolgálatot segíti.

Ünnepekhez, évfordulókhoz kapcsolódóan sajtófigyelést végez, fénymásolatokkal, lapkivágásokkal bővíti a gyűjteményt.

Felelős a közhasznú információs övezetben elhelyezett tájékoztató anyagok aktualizálásáért, frissítéséért.

Figyelemmel kíséri a pályázatokat, segíti a könyvtár pályázatainak elkészítését. Saját munkaterületén önállóan pályázik. Segíti külső a pályázatírók munkáját.

Részt vesz a könyvtár rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában az ezzel kapcsolatos propagandában, végzi a készült fotók szerkesztését.

A szombati ügyelet ellátásában felelősséggel részt vesz.

Feladata az erópai uniós különgyűjtemény folyamatos vizsgálata, rendezése.

A Tájékoztató I. könyvtáros távollétében az Új Könyvek c. állománygyarapítási kiadvány alapján, a gyűjtőköri elvek szerint javaslatot tesz a dokumentumok beszerzésére.

Részt vesz a könyvtár kisétségi feladatellátásában, figyelemmel kíséri, segíti az ösküi Községi Könyvtár munkáját.

Feldolgozó, helyismereti gyűjteményt kezelő
és olvasószolgálati könyvtáros

Fő feladata a beérkezett (vásárolt, ajándékba kapott, stb.) könyvtári dokumentumok szabvány szerinti feldolgozása. A raktári cédula-nyilvántartások alapján végzi az új dokumentumok számítógépes adatbázisba (Textlib) való bevitelét.

Részt vesz a szerzeményezési, selejtezési munkálatokban. Amikor a másik feldolgozó kolléga szabadságon van, új dokumentumok vásárlása előtt - a számítógépes adatbázis, az Új Könyvek állománygyarapítási könyvajánlási jegyzékek alapján - instrukciókat ad a könyvtár állományában meglévő korábbi kiadásokról, a szerzeményezési döntések után elküldi a rendeléseket.

Végzi a kurrens folyóiratok, napilapok megrendelését, nyilvántartását. Az egyes forgalmazóktól vásárolt, megrendelt folyóiratok, napilapok jegyzékét, számláit külön gyűjti, nyilvántartást vezet a pénz felhasználásáról. A késedelmes, hiányzó folyóiratokat megreklamálja, amennyiben a forgalmazó, a kiadó nem tudja szállítani, megpróbálja beszerezni eredetiben, esetleg másolatban.

Az igazgatóval egyeztetve önállóan látja el a könyvtár helyismereti gyűjteményének szakmai feladatait, a beszerzési források felkutatására javaslatot tesz. A megjelenő helyismereti tárgyú könyveket és egyéb dokumentumokat figyelemmel kíséri. Beszerzésük után gondoskodik azok hagyományos, illetve számítógépes feldolgozásáról, állománybavételéről. Javaslatot tesz a helyismereti dokumentumok köttetésére. Gondozza a könyvtár különgyűjteményeit, ezekről az érdeklődőknek tájékoztatást nyújt.

A városban illetve városról megjelenő aprónyomtatványokat, kéziratokat, fotókat stb. a teljesség igényével gyűjti. Ellátja a helyismereti, helytörténeti szaktájékoztatói feladatokat. Igény esetén rendezi a helyismereti tárgyú rendezvényeket, kiállításokat, könyvtári foglalkozásokat.

Figyelemmel kíséri a könyvtári pályázati kiírásokat, részt vesz a könyvtár állománygyarapítási és egyéb pályázatainak elkészítésében.

Délelőttös munkarendjében elhozza a napilapokat a postáról. Szükség esetén összesíti a könyvtári bevételeket (beiratkozási, késedelmi díj stb.), gondoskodik a pénz feladásáról.

Minden második héten délután 15-18-ig gyermekkönyvtárosi munkakört lát el.

Részt vesz a szombati ügyelet ellátásában.

 Könyvtáros - formai -tárgyi feldolgozó - olvasószolgálatos

Fő feladata a könyvtár állományalakítási munkáinak ellátása; szerzeményezés, nyilvántartás, feldolgozás.

Az Új könyvek című állománygyarapítási könyvajánlási jegyzékek alapján instrukciókat ad a könyvtár állományában meglevő korábbi kiadásokról. A szerzeményezési döntések után elküldi a megrendeléseket. A Könyvtárellátón kívül egyéb könyvkereskedőktől is rendel dokumentumokat.

A hagyományos címleltárkönyvben és a számítógépes adatbázisban is elvégzi a könyvtárba beérkező valamennyi dokumentum állománybavételét.

A leltárba vétel előtt a számlák alapján egyezteti, ellenőrzi az új dokumentumokat. Amennyiben hiányos vagy téves a szállítmány, elvégzi a szükséges intézkedéseket.

A hagyományos állománybavételt követően a könyvtár Textlib-es adatbázisába viszi fel az új dokumentumokat a számlák alapján.

A HUNMARC rekordokat letölti a könyvtár számítógépes adatbázisába. Lehetőség szerint ebből az adatbázisból importálja, s közben ellenőrzi, javítja a dokumentumok leírását. Amennyiben nem található meg az újonnan beérkező dokumentum a HUNMARC adatbázisban, úgy a dokumentum teljes bibliográfiai leírását viszi be a Textlib könyvtári rendszerbe a katalóguscédula szerint. Ezután következik az ugyancsak számítógépes állománybavétel számla alapján, majd pedig a példányok honosítása.

Szükség esetén a könyvtárba beérkező, vásárolt vagy ajándékba kapott dokumentumokról bibliográfiai leírást készít.

Naprakészen vezeti a könyvtár egyedi és csoportos nyilvántartásait, elkészíti a zárásokat, összesítéseket.

A könyvforgalmazóktól vásárolt, megrendelt dokumentumok számláit külön gyűjti, nyilvántartást vezet a pénz felhasználásáról.

Gondozza a könyvtár teljes állományát tükröző raktári katalógust.

Részt vesz az állományapasztási munkálatokban.

Minden második héten keddtől péntekig délutánosként 15-18 óráig olvasószolgálati munkát végez számítógépes kölcsönzéssel.

Részt vesz a szombati ügyeletek ellátásában.

 

Gyermekkönyvtáros - olvasószolgálat

Fő feladata a napi kölcsönzés során a gyermekolvasókkal való egyéni foglalkozás; részükre nyújtott szóbeli tájékoztatás, az igény szerinti irodalomkutatás.

Délutános műszakbeosztás esetén - ha a forgalom indokolja - részt vesz a kölcsönzésben.

Fenntartja a gyermekkönyvtár állományának raktári rendjét.

Folyamatosan gyűjti a selejtezésre, köttetésre, javításra szánt könyveket, az utóbbiak esetén elvégzi a javításokat.

Az elhasználódott, tartalmilag elavult, az olvasó által elvesztett könyveket kivonja az állományból, elvégzi a selejtezés előmunkálatait.

Megállapítja a kölcsönző által megrongált vagy elvesztett dokumentumok kártérítési összegét.

Az Új Könyvek című állománygyarapítási kiadványt alapján javaslatot tesz a dokumentumok beszerzésére.

Az új könyveket ajánlópolcon helyezi el, s egyéb módon is felhívja rájuk a gyermekolvasók figyelmét.

Jó munkakapcsolat kialakítására törekszik a város kulturális és az oktatási intézményeivel.

Kapcsolatot tart a megye gyermekkönyvtárosaival.

Kezdeményezi és szervezi az óvodás és az általános iskolás korosztálynak a könyvtárhasználati órákat, tematikus foglalkozásokat.

A városi és városkörnyéki óvodákat, iskolákat  minden évben tájékoztatja a gyermekrészleg szolgáltatásairól.

Alkalmanként gyermekolvasóknak olvasópályázatot szervez.

Havonta kiírja a " Bölcs Bagoly" fejtörőjáték új kérdéseit, kisorsolja a nyertesek nevét, lebonyolítja a jutalmazásokat.

Szervezi a gyermekkönyvtár rendezvényeit, végzi a közönségszervezés munkáit.

Figyelemmel kíséri a pályázati felhívásokat a gyermekrészleg szempontjából.

Részt vesz a szombati ügyeletek ellátásában.

A könyvtárvezető és a Tájékoztató I. könyvtáros távollétében ellátja az irányítási és képviseleti feladatokat.

Kölcsönző könyvtáros - ügyvitel

Délelőttös műszakban elkészíti az előző nap kölcsönzési statisztikáját, az adatokat bevezeti a munkanaplóba.

Naponta cseréli a "Kölcsönzési határidő lejár" tábla dátumait.

Felelős a könyvtári rendért a pult mögötti övezetekben éppúgy, mint a kölcsönző és raktári részben.

A nyitás előtti órákban a szakirodalmi könyvek szoros raktári rendjét folyamatosan ellenőrzi a felnőtt részleg szabadpolcos területein.

A megrongálódott szakkönyveket javításra kiválogatja és megjavítja, illetve az erre alkalmatlanokat selejtezésre előkészíti.

A napilapokat negyedévente kötegekbe tékázza, ügyelve a szoros időrendre és a hiányzó számok feltüntetésére.

Nyitás után a kölcsönzési övezetben teljesít szolgálatot, és felelősséggel végzi a kölcsönzés minden mozzanatát a beiratkozástól a késedelmes olvasók felszólításáig.

Délelőtti munkabeosztása esetén elhozza a folyóiratokat és más postai küldeményeket, regisztrálja a kurrens folyóiratok beérkezését.

Fő feladata a felnőtt és a gyermekrészleg olvasói számára a dokumentumok kölcsönzése, visszavétele, ha kell tájékoztat.

A kölcsönzés során keletkezett kérdéses, problémás szakkönyveket rendszeresen átvizsgálja és kijavítja a hibát.

Felveszi az előjegyzéseket, kiértesíti az igénylőket a dokumentum beérkezéséről.

Az olvasó kérésére fénymásolatot készít a könyvtári dokumentumokról, illetve azok részleteiről.

Részt vesz a helyi kiadványok árusításában.

A szombati ügyelet ellátásában felelősséggel részt vesz.

A könyvtár bevételeit a bizonylatok alapján ellenőrzi, részletes elszámolás után gondoskodik azok utalványon történő rendszeres feladásáról a Városgondnokság felé. A könyvtár számára érkezett egyéb számlákról fénymásolatot készít, gondoskodik azok utalványlappal történő ellátásáról, majd az igazgató által aláírt utalványlapot és számlát átadja a Városgondnokságnak.

Az igazgató által elkészített heti kiadások listáját eljuttatja a Városgondnokságra, azok engedélyezése után részletes elszámolást készít a kiadásokról a Városgondnokság felé.

Könyvtáros - olvasószolgálat II.

Délelőttös műszakban elkészíti a felnőtt részleg előző napi statisztikáját, az adatokat bevezeti a munkanaplóba.

Cseréli a "Kölcsönzési határidő lejár" tábla dátumait.

Felelős a könyvtári rendért a pult mögötti övezetben éppúgy, mind a kölcsönző és raktári részben. (A többpéldányos műveket raktárba helyezi, a krimik és a fantasztikus irodalom zsúfolt polcait folyamatosan lazítja.)

A megrongálódott könyveket javítja, selejtezésre készíti elő.

A napilapokat negyedévente kötegbe tékázza, ügyelve a szoros időrendre, a hiányzó számokról tájékoztat és feltünteti azokat.

A könyvtári információs ablakok plakátjait rendszeresen cseréli. Azokat megfelelő helyre helyezi aszerint, hogy városi, könyvtári vagy civil szerveztek rendezvényei. Kérdéses esetekben azt a vezetővel megbeszéli.

Nyitás után a kölcsönzési övezetben teljesít szolgálatot, és felelősséggel végzi a kölcsönzés minden mozzanatát a beiratkozástól a késedelmes felszólításokig, a beiratkozott olvasók tájékoztatását is beleértve.

Felveszi az előjegyzéseket, kiértesíti az igénylőket.

A visszahozott dokumentumokat átnézi, a károsodott dokumentumok után a tájékoztató könyvtárosok által megállapított térítési összeget átveszi.

Pótolja a könyvek raktári jeleit.

Kölcsönzés közben helyre rakja a visszahozott könyveket.

Szükség esetén tájékoztat, ellenőrzi és feladja az előző napi bevételt.

Délelőttös műszakban elhozza a postát.

Részt vesz a helyi kiadványok árusításában.

Az olvasó részére fénymásolatot készít.

Segíti az internet és a számítógépes szolgáltatások igénybevételét.

Részt vesz a könyvtár rendezvényeivel kapcsolatos szervező és a tájékoztató munkában, szükség esetén ügyeletet vállal.

A szombati ügyelet ellátásában felelősséggel részt vesz.

A hétfői zárva tartási napon fő feladata a szépirodalmi könyvek raktári rendjének ellenőrzése, az elmaradt adminisztrációk pótlása.

Ha szükség van helyettesítésre, akkor az igazgató utasítása szerint végzi azt.

 

A Krúdy Gyula Városi Könyvtár dolgozóinak
rugalmas munkarendje
(5. sz. melléklet)

A Krúdy Gyula Városi Könyvtár szakalkalmazotti munkakörben, teljes munkaidőben (heti 40 órában) foglalkoztatott dolgozói 1989. június 1-től rugalmas munkarendben dolgoznak. A fenti időpontban bevezetett rugalmas munkarend szabályozását a bekövetkezett létszámcsökkentés miatt 1996. novemberével már módosításra került, most újabb létszámcsökkentés miatt kerül módosításra. 2003. dec. 1-vel 1 fő igazgató és 7 fő szakalkalmazotti létszámmal kell elvégezni a feladatokat, így a rugalmas munkavégzés rendje az alábbiak szerint módosul.

1. Kötelező napi munkaidő:

A létszámcsökkentés miatt a két feldolgozó könyvtáros - a feldolgozó munka mellett - besegít az olvasószolgálat délutános ellátásába. A munkavégzésnél az olvasószolgálat és a tájékoztatás lép elsődlegessé. A szolgálatot minden ponton váltott műszakban látjuk el. (Mellékelve)

Törzsidő : hétfőn és a délelőttös műszak esetén 8-14-óráig (6 óra), délutános műszak esetén 10-18 óráig (8 óra)

A dolgozót a 8 órán belül 30 perc étkezési (ebédidő) szünet illeti meg, amit 11.30-14.00 óra között vihet igénybe. Az ebédidőből szabadidő nem képezhető.

2. A kötelező műszakidőn kívüli munkaidőt a dolgozó műszakkezdés előtt vagy után dolgozhatja le 7.00 és 18.00 óra között, melyről munkahelyi felettese bármikor elszámoltathatja.

3. Minden hétfői munkanapon a dolgozók törzsideje 8 órától 15 óráig tart, kivéve, ha arról az intézmény igazgatója másként nem rendelkezik, legkésőbb a megelőző hét utolsó munkanapján.

4. A dolgozó a többletórákat összegyűjtheti, de a szabadnapként havonta csak egy alkalommal egy napot vehet ki.

5. A szombati ügyeletért a dolgozónak szabadnap jár, melyet a dolgozó  30 napon belül köteles kivenni.

6. Az összegyűjtött többletórákért járó szabadnapot a délelőttös munkabeosztású héten lehet kivenni. Délutános munkabeosztású héten abban az esetben vehető ki szabadnap, ha a dolgozó műszakbeosztását váltótársával elcseréli, ezáltal helyettesítéséről gondoskodik.

7. A könyvtár saját rendezvényén megbízott (feladatot ellátó) résztvevőként eltöltött idő munkaidőnek minősül.

8. A rugalmas munkarend hatályba lépésétől kezdve a dolgozók a jelenléti íven igazolt munkaidejük alatt - kivéve a Munka Törvénykönyve, ill. a hatályos jogszabályok ide vonatkozó rendelkezéseinek eseteit - személyes ügyeiket nem intézhetik. Távollétet különlegesen indokolt esetben az igazgató engedélyezhet.

9. A rugalmas munkarend alkalmazása mellett a tervszerű, folyamatos munkavégzésért és a szolgálat megfelelő létszámú ellátásáért az igazgató a felelős, távollétében a Tájékoztató I. könyvtáros.

10. A jelenléti ívet minden dolgozó köteles késedelem nélkül folyamatosan és a valóságnak megfelelően vezetni. Pótlólagos bejegyzések és javítások csak az igazgató hitelesítésével érvényesíthetők.

11. A dolgozók által teljesített munkaidőt az igazgató figyelemmel kíséri és negyedévenként ellenőrzi. Erre az időpontra a munkaidő mérlegben hiányzó órák nem maradhatnak.

12. A negyedév végéig bármely ok miatt (betegség, tanulmányi szabadság stb.) nem teljesített munkaidő csak szabadsággal váltható meg.

13. A jelen rendelkezés 1-12. pontjában szabályozott, rugalmas munkarend a mai naptól határozatlan időre érvénybe lép.

Várpalota, 2006. február 1.
(Melléklete: A rugalmas munkarend műszakbeosztása).

 Az intézmény honlapja
(6. sz. melléklet)

1./ Az intézmény honlapjára kerülő szövegért, minden információért, adatért az intézmény vezetője és a főkönyvtáros (aki kezeli a honlapot) közösen felel.

2./ A honlap-készítésnél mindenkor be kell tartani a személyi adatok védelmére vonatkozó szabályokat, a személyes adatok védelmének előírásait.

3./ Az intézmény honlapján csak az intézmény anyaga, rendezvényei, információi szerepelhetnek.

4./ Az intézmény honlapja adjon minél több információt az intézmény működésével kapcsolatosan, mely érinti az olvasótábort és az érdeklődőket.

5./ Civil szervezetek könyvtárban szervezett rendezvényei a könyvtári rendezvényektől elkülönítve szerepelnek. Kivéve, ha közösen szervezik a rendezvényt.

6./ A könyvtár honlapja helyet ad alapítványának, a Könyvtárpártoló Alapítvány anyagának, tájékoztat tevékenységéről, támogatásairól.

7./ A honlap nyújtson tájékoztatást a Várpalota Többcélú Kistérségi Társulás által felvállalt szolgáltatásokról a könyvtári szolgáltatások ellátásában, a kistérség könyvtárainak munkájáról.

8./ Az intézmény honlapjának folyamatos frissítéssel, a legfrissebb információkat kell tartalmaznia. Az ehhez szükséges kép és írásos anyaggyűjtés folyamatos.

 
   
 

[ A lap tetejére ]