[Irattár] [Várpalota regi képeslapokon] [Gyűjtemény]

Helyismereti gyűjtemény

Krúdy Gyula (emléktábla részlete, Ligeti Erika alkotása)A Krúdy Gyula Városi Könyvtár helyismereti gyűjteményében megtalálhatók mindazok a dokumentumok, melyek Várpalotára és közvetlen környezetére vonatkozó információkat tartalmaznak. Időbeli, megjelenési időt illető határokat nem vonunk: a város egész múltjára, jelenére vonatkozó kiadványok gyarapítását, feldolgozását, feltárását feladatunknak tekintjük.

Átfogó, komplex információtár kiépítésére törekszünk, ezért gyűjtjük a város természeti, földrajzi viszonyairól, gazdasági, társadalmi viszonyairól, kulturális életéről szóló műveket és adathordozókat. Helyismereti jellegűnek tekintjük azokat a szépirodalmi alkotásokat is, amelyeknek cselekménye (ill. annak részlete) itt játszódik, vagy a városról szól. A helyi szerzők művei közül elsősorban a helyi vonatkozásúakat tekintjük a gyűjtemény részének és teljességgel beszerzendőnek. A helyi szerzőkről és műveikről szóló monográfiák, pályaképek, tanulmányok szintén részei a helyismereti gyűjteménynek.

A helytörténeti állomány megalapozása az 1963-1980 közötti időszakban Könczöl Imre könyvtárigazgató nevéhez fűződik, aki maga is intenzív helytörténeti kutatómunkát végzett. Ebben az időszakban került a könyvtárunkba a Várpalotán született neves néprajzkutató, költő, műfordító Bán Aladár hagyatéka (1965), melyet azzal a céllal vásároltunk meg, hogy a szétszóródás veszélyének kitett anyag együtt maradjon, s a kutatók számára hozzáférhetővé váljon. A hagyaték egyrészt családi dokumentumokat tartalmaz, ezenkívül Bán Aladár magán és tudományos levelezésének dokumentumait, könyvtárának anyagát (214 könyv és folyóirat), melyek között saját művek, fordítások és megjelent tanulmányai is megtalálhatók. (Az anyag egy része jelenleg a Bán Aladár Általános Iskolában lévő kiállításon található meg (1988-tól).

 Meghívó

A gyűjteményépítés Neményi László könyvtárigazgató irányításával újabb lendületet vett, amikor a városi könyvtár 1985-ben új, korszerű épületbe költözött. A kibővült szolgáltatások között hangsúlyos szerepet kapott a helyismereti anyag különgyűjteménnyé szervezése és a szélesebb körű gyűjtés megindítása. A gyűjteményt bővítette a városi tanácstól átvett MAHÍR Sajtófigyelő Szolgálat lapkivágatai (1963-1990), az 1989-ben megszűnt Munkásőrség várpalotai parancsnokságán gyűjtött dokumentumok és hagyatékok részeként átvett anyagok (Pajor József, Lencsés György, Csiky Iván).

Új VilágKönyvtárunk másik jelentős különgyűjteménye Szíj Rezső adománya, melyet 1996-ban tartós letétbe helyezett könyvtárunkban. A gyűjtemény 3378 db könyvet, 168 lapkivágatot, 34 db emlékplakettet és emlékérmét, 242 db ex librist, 28 db grafikát, 840 db fotót,43 db katalógust és 322 db különlenyomatot, kéziratot, folyóiratot tartalmaz. A könyvek egy része könyvészeti szempontból is értékes, a századfordulón, ill. a két világháború között megjelent kötet. Hely hiányában jelentős részét jelenleg raktárban tároljuk, feltárása külön jegyzékben megtörtént.

Jelenleg a helyismereti gyűjtemény anyagának gerincét a könyvek alkotják (kb. 700 könyvtári egység): Várpalotára vonatkozó, lényeges információkat tartalmazó, kifejezetten helyismereti művek (városmonográfiák stb.), olyan könyvek, amelyekben helyi vonatkozású tanulmányok, részletek találhatók (adattárak, forráskiadványok stb.), a helytörténeti tevékenységgel kapcsolatos módszertani kiadványok és a helyi nyomdák termékei, ha tartalmilag helyismereti jellegűek. (A helyismereti könyvek feltárása teljes körűen megtörtént a TextLib integrált számítógépes könyvtári programmal.)

Az időszaki kiadványok közül a helyismereti gyűjteményben kapott helyet a megyei napilap (1961 óta gyűjtjük), a városi lapok (Várpalotai Bányász 1951, 1954-1955), Új Várpalota (1957-1958), Várpalotai Napló (1959-1961), Palotai Újság (1993-1996), Várpalotai Újság (1996-1999, 2002-), Palotai Hírlap (2001-2002), az üzemi lapok (Inotai Kohász, Péti Munkás, Várpalotai Bányász, Jó Szerencsét stb.), iskolai lapok, illetve egyéb irodalmi, kulturális folyóiratok stb.

MeghívóA helyismereti gyűjtemény intenzíven gyarapodó dokumentumtípusát jelentik a kéziratok (nem publikált, ill. szűk körben publikált dokumentumok: szakdolgozatok, pályamunkák, tanulmányok, naplók, feljegyzések stb.), melyeket rendszeresen kapunk a helytörténeti kutatóktól, a helyismereti témában szakdolgozatot író egyetemi, főiskolai hallgatóktól, a különböző tanulmányi versenyek, pályázatok résztvevőitől. Ezek a munkák igen értékes, friss kutatási eredményeket közvetítenek a helytörténet iránt érdeklődők számára, másrészt a régi kéziratok muzeális értékkel bírnak. (Jelenleg a gyűjteményben kb. 200 kézirat található, melyek számítógépes feltárása teljes körűen megtörtént a TextLib integrált könyvtári programmal.)

Jelentős helytörténeti értéket képviselnek a kisnyomtatványok (prospektusok, röplapok, plakátok, meghívók, szórólapok stb.), ezek rendszeres gyűjtése szintén 1985-től kezdődött meg, azonban kisebb számban bekerültek a gyűjteménybe visszamenőlegesen a két világháború közötti időszaktól kezdődően. A kisnyomtatványokat tematikus rendszerezésben (intézmények, ill. kronológia szerint csoportosítva), önfeltáró módon helyeztük el a gyűjteményben.

Mind a helytörténeti kutatás, mind az állampolgári tájékozódás, a közügyek intézése szempontjából fontos információforrást jelentenek az önkormányzati rendeletek, testületi anyagok, melyek 1990-től folyamatosan bekerülnek a helyismereti gyűjteménybe. (Ezt megelőzően az 1985-1989 közötti időszak tanácsüléseinek anyagai is megtalálhatók az állományunkban.)

A Fő tér nyugati része az 1910-es években a zsinagógával, a katolikus templommal és a takarékpénztárral(Várpalota)  A zsinagóga 1912-ben (Várpalota)  A vár az 1900-as évek elején (Várpalota)

A település történetének és jelenének beszédes lenyomatai a fényképek, képeslapok, amelyekből reprezentatív anyaggal rendelkezünk. Kiemelt jelentőségű a Leitner Ferenc által Várpalota városnak ajándékozott és a városi könyvtárban elhelyezett archív fotógyűjtemény, amely a század első évtizedeitől napjainkig kíséri végig a város történetének jelentősebb eseményeit, s dokumentálja a városfejlődésében bekövetkezett urbanisztikai változásokat. Az 1648 képből álló gyűjteményt a szerző jelenleg is tovább gyarapítja nemcsak saját fotóival, hanem magánszemélyek tulajdonában levőképek digitalizált változataival is. A fényképek jelenleg sorszámozottan, mappákba rendezetten találhatók a városi könyvtár helyismereti gyűjteményében, feltárásukat maga a szerző végezte el címmutató és sorszámozott jegyzék (indexek) készítésével. Leitner Ferenc fotóanyagán kívül kb. 3000 egyéb fénykép, kb. 50 régi képeslap is található a helyismereti gyűjteményben, valamint 189 filmtekercs (negatív) az 1990-es évek közéleti eseményeiről, melyet Pintér László ajándékozott a városi könyvtárnak.

Az utóbbi két évtizedben bekerültek a helyismereti gyűjteménybe hangkazetták, videokazetták, CD lemezek és CD-ROM-ok is. Ezek között megemlítendő a Városi Televízióval tervezett együttműködés keretében 1989-ben átvett 37 db műsoros videokazetta (melyek a rendszerváltás időszakát dokumentálják), azonban ennek az együttműködésnek a későbbiekben nem lett folytatása. A hangzóanyagok között érdekes archív felvételek is találhatók, pl. az 1960-as évek legendás „Könyvtári esték” sorozatának hangszalagjai.

A helyismereti gyűjtemény kurrens bibliográfiai feltárása az 1980-as évektől kezdődött cédulakatalógus formájában, melyet 1999-től a TextLib integrált programmal végzünk. A helyismereti könyvek és kéziratok retrospektív katalóguskonverzióját már elvégeztük, s jelenleg a helyi lapok jelentősebb cikkeinek analitikusbibliográfiai feltárását indítottuk el. Tervezzük a helyismereti gyűjtemény legfontosabb darabjainak digitalizálását és az interneten történő szolgáltatását (Várpalotai Elektronikus Könyvtár).

A Bán Aladár gyűjtemény kutatója

2004-ben a gyűjtemény Könczöl Imre hagyatékának egy részével gyarapodott, mely számunkra azért is értékes, mert az intézmény igazgatója volt, másrészt könyvtártörténeti szempontból is jelentős anyagokkal gazdagodtunk. Ebben az évben kaptuk meg Csiky Iván hagyatékának egy részét, mely még feldolgozásra vár. Az anyag egy része szerepelt a Városszépítő és Védő Egyesület és a Csiky Iván Utazók Klubja által rendezett Csiky Iván emlékkiállításon 2004 decemberében.

A gyűjtemény napról napra bővül: Pacsu Gergelynétől, Szabadi Bélától a könyvtár évfordulójára kaptunk jelentős dolgozatokat a Kossuth utcáról, annak lakóiról. Rendszeres vendégünk Leitner Ferenc, aki nap mint nap gyarapítja a gyűjteményt egy-egy fotóval. Pintér László jóvoltából szintén jelentős, dokumentumértékű fényképanyaggal gyarapodott a helyismereti gyűjtemény.

2005 márciusában jelent meg a Várpalotai Füzetek 6. száma könyvtárunk kiadásában, melyben Pacsuné Fodor Sára és Szabadi Béla emlékezik a Kossuth utca történetéről és régi lakóiról. A kötetet Leitner Ferenc régi és új fotói, valamint Miklós László képeslapgyűjteményének darabjai színesítik.

2006. április 25-én a Várpalotai Városszépítő és Védő Egyesülettel közösen köszöntöttük a 80 éves Pacsuné Fodor Sára helytörténeti kutatót a róla készült bibliográfia megjelenése alkalmából (kiadója a Magyar Pedagógiai Társaság Veszprém Megyei Tagozata). Fájdalmas veszteség érte a helytörténeti kutatást, amikor 2006. július 4-én Pacsuné Fodor Sára elhunyt. Hagyatéka 2006 őszén került a városi könyvtárba.

A helyismereti gyűjtemény folyamatosan és intenzíven gyarapodik. Diákok és kutatók rendszeresen használják, s egyre többször igénylik iskolai csoportos foglalkozásokon egy-egy témakör bemutatását. A gyűjteményt 2003-ban egy irodahelyiségben helyeztük el, de folyamatos gyarapodása miatt szükség lenne helyismereti olvasóterem (kutatószoba) kialakítására.

Helytörténeti rendezvények

1992. március 21.
A Nagy Gyula Galéria és a Krúdy Gyula Városi Könyvtár rendezésében helyismereti vetélkedő az általános iskolák felső tagozatos diákjai részére hét iskola részvételével. Játékvezetők: Páva Éva, Szoboszlayné Németh Renáta.

1992. május-október
A Krúdy Gyula Városi Könyvtár helytörténeti vetélkedőt szervezett 14-18 éves diákok számára két fordulóban. Elsőként a nyári szünidőben egy írásbeli pályázatot kellett elkészíteniük a jelentkező csapatoknak három témakör egyikének feldolgozásával. Október folyamán a Várpalotai Napok rendezvénysorozata keretében került sor a szóbeli döntőre. 

1992. november- 1993. április
Helyismereti előadássorozat

1992. november 5. Ráday Mihály: Van-e rendszerváltás a városvédő mozgalomban?
1992. december 9. Ury János: Pét múltja, jelene, jövője
1992. december 16-31. Bubics István keramikus és tanítványainak önálló kiállítása
1993. január 13. Dr. Huszár Pál: Palota vára a dunántúli végvári harcokban
1993. január 18-23. Gönczöl Imréné ásványkiállítása
1993. január 20. Gönczöl Imre: A Bakony barlangjai
1993. február 10. Pacsuné Fodor Sára: A palotai kézművesség és a palotai meszesek
1993. március 9. Tenczer Károly: Palota a római korban
1993. április 28. Dr. Faller Gusztáv és Csiky Iván beszélgetése a régi és mai Várpalotáról

1993. május 15.
Helyismereti vetélkedő a Nagy Gyula Galéria valamint a Krúdy Gyula Városi Könyvtár szervezésében általános iskolák felső tagozatos diákjainak 8 iskola részvételével. A vetélkedőn hét iskola képviseltette magát. Játékvezető: Szoboszlayné Németh Renáta.

1994. április 23. 
A Krúdy Gyula Városi Könyvtár vetélkedőt rendezett a város általános iskolái felső tagozatos diákjainak hét iskola részvételével.

1995. április 29.
Helyismereti vetélkedő 8 általános iskola felső tagozatos diákjainak részvételével. Játékvezető: Németh Renáta, Forgácsné György Judit.

1996. április 20.
Millecentenáriumi helytörténeti vetélkedő a város középiskoláinak részvételével A Krúdy Gyula Városi Könyvtár rendezésében.

1998. március 14.
Helyismereti vetélkedő az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára felső tagozatosoknak. A vetélkedő két fordulóból állt. Elsőként egy pályázati füzetet töltöttek ki a csapatok a szabadságharc várpalotai eseményeivel kapcsolatban. A döntőt a Jó Szerencsét Művelődési Központ és a Krúdy Gyula Város Könyvtár rendezte. Az írásbeli és szóbeli megmérettetés alapján a 9. sz. Általános Iskola tanulói kerültek ki győztesen a versenyből.

2000. április 29.
Millenniumi helytörténeti vetélkedő középiskolásoknak. A vetélkedőn három iskola képviseltette magát. A győztes csapat a Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola tanulóiból került ki.

2001. április 27.
A Olvasás éve alkalmából a Krúdy Gyula Városi Könyvtár helyismereti vetélkedőt hirdetett, melynek elődöntőit az általános iskolák rendezték. A döntőben hét általános iskola diákjai vetélkedtek. I. helyezett a Rákóczi Telepi Általános Iskola csapata lett.

2007.08.30.

[ A lap tetejére ]