[Irattár]

Beszámoló

A Krúdy Gyula Városi Könyvtár tevékenységéről (1997-2001)
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2002. november 28-i ülésére

bullet

Bevezetés

bullet

I. A Krúdy Gyula Városi Könyvtár tevékenysége
a szolgáltatások tükrében

bullet

II. A könyvtár tevékenysége a statisztika tükrében

bullet

III. A Krúdy Gyula Városi Könyvtár műszaki, számítógépes fejlesztése

bullet

IV. A könyvtár rendezvényei és közönségkapcsolatai

bullet

V. A könyvtár gazdálkodása

bullet

VI. A könyvtár személyi ellátottsága

bullet

VII. A könyvtár vezetése és ügyvitele

bullet

Melléklet (I-II-III. táblázat)

Bevezetés

" Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetők. A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás állami fenntartása stratégiai jelentőségű. A könyvtári rendszernek az állampolgárok érdekeit kell szolgálnia. "
Idézet az 1997. évi CXL. törvényből

A várpalotai Városi Könyvtár nyilvános, települési közművelődési könyvtár. Alap- és kiegészítő szolgáltatásait az 1997. évi CXL. sz. tv. előírásait betartva végzi a helyi sajátosságok figyelembevételével, amelyek rögzítve vannak az alapító okiratában, a Szervezetei és Működési Szabályzatában.

Az 1997-es törvény könyvtárakra vonatkozó legfőbb célja: mindenki számára biztosítani a könyvtárhasználat jogát, szabályozni a nyilvános ellátás működését és fejlesztését. A könyvtárhasználat biztosítása adott, ha van megfelelő épület, könyvtárosokkal és állománnyal, mindez azonban nem elegendő ahhoz, hogy a könyvtár minőségi könyvtári szolgáltatást nyújtson, ennek függvénye a mennyiségi és minőségi állományfejlesztés, a jó személyi ellátottság, a kor követelményeinek megfelelő műszaki fejlesztés.

A várpalotai Krúdy Könyvtár 48 éves fennállása óta mindig igyekezett megfelelni a lakosság könyvtárral szemben támasztott változó igényeinek, az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet a fenntartó biztosította. Az elmúlt öt évben a törvényi előírásokat betartva, a Krúdy Gyula Városi Könyvtár hogyan tudott megfelelni a lakosság könyvtárral szembeni elvárásainak, milyen színvonalon szolgáltatott és vett részt a város kulturális életében, erről szól ez a beszámoló.

A Városi Könyvtár tevékenysége dokumentált, nyomon követhető az alábbi dokumentumokban: alapító okirat, könyvtárhasználati szabályzat, SZMSZ, statisztikák, munkatervek, rendezvényi tervek, munkanaplók stb.

I. A Krúdy Gyula Városi Könyvtár tevékenysége
a szolgáltatások tükrében

A városi könyvtár szolgáltatásaiban, a gyűjtemény alakításában mindig figyelembe vette a helyi sajátosságokat. Várpalota kisváros, majdnem mindenki mindenkit ismer. A könyvtárba betérő emberek többsége igényli a személyes törődést - erre is figyelünk. Személy szerint ismerjük az olvasókat, tudjuk ki az, aki segítséget kér a könyvek kiválasztásához, ki az, aki önállóan szeret böngészni.

A könyvtár szociális szerepe is megnőtt, sok délutánonként a "kulcsos" gyerek, akik itt jól érzik magukat - igyekszünk nekik az olvasás mellett más programokat is kínálni: "Bölcs bagoly" olvasópályázat (egész évben folyamatos), kötetlen foglalkozások, társasjátékok, rajzolás stb. Sajnos egyre több a melegedni betérő, hajlékot kereső ember - nem szoktuk őket elküldeni.

A könyvár szolgáltatásai bővülnek, átalakulnak, változnak - egyrészt a kor követelményeinek megfelelően, másrészt a lakosság igényei szerint. A visszajelzésekre, bírálatokra odafigyelünk. Szerencsére az elismeréssel sem fukarkodnak a könyvtárlátogatók, ez még inkább arra ösztönöz bennünket, hogy a tőlünk telhető legjobb színvonalon végezzük a munkánkat.

A várpalotai Városi Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános, közművelődési könyvtár. Dokumentumállománya: 83 000 egység (könyv, időszaki kiadvány, hangzó állomány, videokazetta, CD, CD-ROM, számítógépes adathordozók).

A beiratkozott olvasóink száma öt év átlagában 3 000 fő, évente kb. 34 000 látogatót fogadunk. Naponta átlagosan 150 olvasó fordul meg az intézményben. A könyvtárban felnőtt- és gyermekrészleg, helyismereti gyűjtemény, zenemű- és médiatár, folyóirat-olvasó (klubövezet), olvasóterem, valamint újabban internetes szolgáltató részleg várja a látogatókat.

A könyvtár az alábbi alap- és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtja
a heti 38 órás nyitvatartási időben:

bullet

Kölcsönzés: könyvek, magazinok, közéleti lapok, hanglemezek, videofilmek (csak oktatási és társintézményeknek), "hangoskönyvek" vakok és gyengénlátók számára.

bullet

Olvasóterem helyben használata: az olvasótermi övezetben helyben használható a kézikönyvtári állomány, az időszaki kiadványok, folyóiratok, napilapok, valamint az ismeretterjesztő CD-ROM-ok.

bullet

Számítógépes adatbázisokból is tájékozódhatnak az érdeklődők (Jogtár, Pressdok, MNB Bibliográfia, FSZEK könyv adatbázis stb.)

bullet

Közhasznú információk szolgáltatása: menetrendek, szaknévsorok, továbbtanulási, idegenforgalmi tájékoztatók, önkormányzati rendeletek stb.

bullet

Tájékoztatás, irodalomkutatás - a tájékoztató könyvtárosok készséggel állnak az olvasók rendelkezésére, irodalomjegyzéket, bibliográfiát állítanak össze az igényelt témában.

bullet

Helyismereti tájékoztatás: a könyvtár gyűjti, feltárja és rendszerezi a város múltjával és jelenével kapcsolatos könyveket, elektronikus és audiovizuális dokumentumokat, kéziratokat, napilap- és folyóiratcikkeket, valamint az aprónyomtatványokat (képeslapok, fényképek, meghívók stb.). A könyvtár átveszi, feldolgozza magánemberek által adományozott helyismereti témájú hagyatékot is (pl. Leitner Ferenc fotógyűjteménye).

bullet

Könyvtárközi kölcsönzés: a könyvtárunkból hiányzó vagy kölcsönzés alatt lévő szakkönyveket (folyóiratokból cikkmásolatokat) postai úton kérjük meg másik könyvtártól.

bullet

Fénymásolás: a könyvtári dokumentumokról térítés ellenében másolatot készítünk.

bullet

Csoportos foglalkozások gyermekeknek, fiataloknak: igény esetén, óvodai, ált. iskolai, középiskolai tanulócsoportok számára könyvtárhasználati és egyéb tematikus foglalkozásokat, rendhagyó irodalomórákat szervezünk.

bullet

Rendezvények: évfordulókhoz, könyvkiadáshoz, egyéb alkalmakhoz gyakran szervezünk író-olvasó találkozókat, könyvbemutatókat, előadóesteket, kiállításokat.

bullet

Könyvárusítás: könyvtárunkban folyamatosan megvásárolhatók a helyi megjelenésű és a helyi kötődésű szerzők kiadványai.

bullet

Szövegszerkesztés, táblázatkezelés: alkalmanként fél óra időtartamban vehetik igénybe - térítéses szolgáltatás - (2002-ben ingyenes a beiratkozott olvasóknak).

bullet

Internethasználat - a lakossági internethasználat céljára hat munkaállomás áll rendelkezésre, alkalmanként fél óra időtartamban. Az internet, valamint az ahhoz kötődő járulékos szolgáltatások, nyomtatás, mentés floppy lemezre, mentés CD lemezre díjköteles szolgáltatások. (2002-ben az internethasználat a beiratkozott olvasóknak ingyenes.)

Az alapszolgáltatásaink felsorolása nem tükrözi azt a háttérbázist, amely szükséges ahhoz, hogy mindezen szolgáltatásokat biztosíthassunk látogatóink számára. Ezek közül legfontosabb a könyvtárat fenntartó Önkormányzat költségvetési és egyéb (céltartalék, pótelőirányzat, felújítási keret stb.) pályázati támogatása. A KHSZI Gazdasági Csoportjának szakértő, lelkiismeretes munkája biztosítja a könyvtár folyamatos, zökkenőmentes gazdálkodását.

Nem tükrözi azt a tájékoztató, feldolgozó, rendszerező apparátust, amellyel rendelkeznie kell egy ilyen nagyságrendű könyvtárnak ahhoz, hogy a könyvtárlátogatók rendszerezett, feldolgozott, feltárt (katalogizált) gyűjteményt találjanak és minél rövidebb úton jussanak el a keresett információhoz. A felsoroltak rendkívül fontos tényezők ahhoz, hogy a könyvtár a kötelezően ellátandó szolgáltatásait jó színvonalon nyújthassa. Minden könyvtári szolgáltatás alapja az állomány megfelelő színtű fejlesztése. Itt van a legnagyobb lemaradásunk, nem tart lépést az állománygyarapítási keret a dokumentum árak emelkedésével. (Ezt a beszámolómban több helyen megemlítettem, de ez a könyvtár leggyengébb pontja!)

A könyvtár kiegészítő szolgáltatásai

Kiegészítik a könyvtár alapszolgáltatásait, de nem kötelező.

bullet

Közreműködik a városban működő közösségek rendezvényeinek szervezésében

bullet

Igény szerint játszóházat, kézműves foglalkozásokat stb. szervez (gyermeknap, húsvét)

bullet

Kiadványokat értékesít

bullet

Lakossági fénymásolást végez (ha megteremtődnek a feltételei)

bullet

Termeinek, helyiségeinek bérbeadása (terembérlet)

bullet

Tanfolyamok, szakkörök rendezvényeinek elősegítése.

Az előző öt éves ciklus (1992-1996) beszámolójához képest a könyvtár alap- és kiegészítő szolgáltatásai több ponton változtak, mindez bizonyítja, hogy a könyvtár a szolgáltatásait a mindenkori igényekhez igazítja, ha ehhez a lehetőségei adottak.

II. A könyvtár tevékenysége a statisztikai adatok tükrében

A könyvtári statisztika közel 20 év alatt nem sokat változott, minőségi mutatói nincsenek. Közben a könyvtári szolgáltatások egyre inkább a minőség irányába tolódnak el. Nem a mindenáron való olvasótoborozás a fő cél, hanem az olvasóink, látogatóink egyre magasabb színtű kiszolgálása.

A könyvtár forgalmi adatai:

Öt év forgalmi adatainak elemzése azt mutatja, hogy amíg a látogatók számában számottevő csökkenés nem mutatkozik, addig a beiratkozott olvasók száma néhány évben csökkent. (Lásd a mell. I. táblázatát!)

Ennek okai:
1. Csak a dokumentumot kölcsönző olvasóknak kell a törvény szerint kötelezően beiratkozni, valamint az internetet használóknak. Megnövekedett azon látogatóink száma, akik böngészni, folyóiratot olvasgatni jönnek be a könyvtárba, ehhez nem kell regisztráltatni magukat.

2. A legfőbb ok, hogy az állományt sem mennyiségileg, sem minőségileg nem tudjuk megfelelő szinten gyarapítani. A beszerzési keret nem tart lépést a dokumentumárak emelkedésével. A könyvtárak legfőbb vonzereje a dokumentumállománya, amely minden igényt ki tud elégíteni. Sajnos a művenkénti 1-1 példányos beszerzés nem elégíti ki az igényeket a sikerkönyvekből, gyermekkönyvekből és a népszerű ismeretterjesztő könyvekből. Az új típusú dokumentumok beszerzésére is igen kevés pénz jut (CD, CD-ROM stb.)

A régi értelemben vett "olvasók" számának csökkenése tehát egyrészt a megváltozott olvasási, könyvtárhasználati szokásokkal, másrészt a nem megfelelő dokumentum kínálattal magyarázható. Nem helyi jelenség, sajnos országosan, sőt világviszonylatban is csökken a konkrétan könyvet olvasók száma. Több év tapasztalata mutatja, hogy a könyvtárak népszerűsége akkor növekszik látványosan, ha olyan új szolgáltatás kerül bevezetésre, amely úgymond "divatos". Ilyen volt a 80-as években a zenei részleg, a 90-es években a másolatszolgáltatás, a videokölcsönzés, jelenleg pedig a számítógépes és internet szolgáltatás. (PI. 2002 szeptemberében már annyi beiratkozott olvasót regisztráltunk, mint tavaly év végén - egyértelmű, hogy az internet szolgáltatás a vonzerő.)

A könyvtári állomány statisztikai mutatói

A forgalmi statisztika elemzésénél már említettem az állománygyarapítási gondjainkat, hiszen forgalmat csak megfelelő állomány tud produkálni. 1997 óta a könyvtár dokumentumállománya alig változott, stagnál (1997-ben 80 511, 2001-ben 82 338 ), pedig gyarapítottuk az állományunkat összesen 10 502 egységgel. Ugyanezen időszak alatt selejteztünk 7 037 dokumentumot. Az állomány ezen oknál fogva alig növekedett. Az elhasználódott, tartalmilag elavult könyveket, egyéb dokumentumokat törölni kell, mert feleslegesen terheli az állományt és esztétikailag sem megfelelő. A stagnálás egyértelműen jelzi, hogy az állomány elöregedett. (Lásd: a mell. II. táblázat és a III. táblázat 3-4. oszlopa!)

Az állománygyarapítás mennyiségi és minőségi fejlesztéséhez legalább 3 000 000 Ft-ra, a kurrens folyóiratok beszerzésére 800 000 Ft-ra lenne szükség, ez az összeg a mai dokumentumárak ismeretében csak a szintentartásra lenne elegendő.

Igen nagy a lemaradásunk az egyes dokumentumtípusok beszerzésénél. Alig gyarapodott a hangzó (45), a videó (34), az elektronikus (83) dokumentumállományunk. Nagyon nagy az érdeklődés a zenei CD-k, a CD-ROM-ok iránt, de csak a könyvek rovására tudnánk ezekből többet vásárolni.

Az 1997. évi CXL. törvény nagy hiányossága, hogy nem tartalmaz normatívákat. A könyvtárak dokumentumbeszerzésére legalább a lakosonkénti minimum normatívát meg kellene határozni. Ezért van az, hogy hasonló nagyságrendű városok egy részénél a beszerzési keret többszöröse a miénknek.

Pályázati kiírás állománygyarapításra az öt év alatt mindössze három alkalommal volt, ebből két pályázaton összesen 450 000 Ft-ot nyertünk.
Az érdekeltségnövelő NKÖM támogatás jelentős segítség, de függvénye a fenntartói támogatásnak.

III. A Krúdy Gyula Városi Könyvtár műszaki, számítógépes fejlesztése

A könyvtár életében a számítógépes műszaki fejlesztés nagyon nagy előrelépést jelentett, nemcsak a gyors információszolgáltatásban, hanem a könyvtári munkafolyamatok számítógépesítésében is (TEXTLIB integrált könyvtári adatbázis építésében). Könyvtárlátogató és könyvtáros számára is elérhetővé vált a világháló. A könyvtárak világszerte a legtöbbek által használt információs központok. Szeretnénk elérni, hogy a Krúdy Gyula Városi Könyvtár is a város információs központja lehessen, ennek elérése érdekében jártuk meg 1992 óta a "lépcsőfokokat".

I. lépcső (1992-1997)

A gépesítés alapjainak lerakása időben nem tartozik a beszámolóm anyagához, de szükségesnek tartom bemutatni ezt az időszakot, hogy összességében lássuk a fejlődést.

1992-ben Várpalota város önkormányzati céltámogatása révén vásároltuk meg az első akkor korszerű számítógépet és lézernyomtatót, melyeket kiadványszerkesztésre, a későbbiekben információszolgáltatásra is használtuk (Veszprém megyei helyism. adatbázis, FSZEK irodalomtud. adatbázisa). Ezt követően országos pályázatok révén (NKA, Soros Alapítvány) tudtunk előbbre lépni számítógépes hardvereszközök beszerzésében. A pályázatok, a fenntartói támogatás és a Könyvtárpártoló Alapítvány biztosított még anyagi forrást.

1995-ben felvételt nyertünk a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programban részt vevő könyvtárak, ezen belül is a HUNGARNET Egyesület tagjai közé, melynek célja, hogy kedvezményesen közvetítse az információs infrastruktúra szolgáltatásait (pl. kedvezményes szoftvervásárlás).

1997. év végére már 4 számítógépünk, 2 nyomtatónk, szünetmentes áramforrásunk volt és korszerűsítettük a legrégibb számítógépeinket. A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Központ munkakapcsolatunk ellentételezéseként elvégezte a lokális hálózat kábelezési munkáit. 1997-ben már kapcsolt telefonvonal + modem segítségével internet elérési lehetőségünk volt egy számítógépről (szolgáltató: SédNet).

1997-ben a könyvtárban teljes körű állományellenőrzést és katalógus revíziót végeztünk, ezzel egy időben elhelyeztük a dokumentumokban a vonalkód-címkéket, ez feltétele az állományunk számítógépes adatbevitelének.

II. lépcső (1998-2001)

Az elmúlt négy évben pályázati és önkormányzati segítséggel (összesen: 7 300 E Ft) a könyvtár közelebb jutott ahhoz a célhoz, hogy a város és a városkörnyék lakosságának szolgáltatni tudja a modern információtechnika által közvetített tudásanyagot. Ezek a támogatások az alábbiak:

1998. Önkormányzati (Intézmények eszközbeszerzése) támogatásból 250 E Ft

1999. NKÖM Telematikai pályázat 800 E Ft

2000. NKÖM Telematikai pályázat 300 E Ft;
Önkormányzati céltámogatás a lakossági internet szolgáltatás megvalósításához 2 000 E Ft

2001. Széchenyi Terv programja keretében "Az információs társadalom megvalósításában közreműködő közművelődési könyvtárak támogatása" c. pályázatán 2 090 E Ft;
Az önkormányzattól a Széchényi Tervben vállalt feladatok megvalósításához üzemeltetésre stb. 1 290 E Ft egyszeri céltámogatás;
NKÖM pályázati támogatás 450 E Ft

A támogatások segítségével nagyot léptünk előre a könyvtári számítógépes eszközpark bővítésében. Jelenleg a könyvtárban 19 számítógép működik (2 szerver, 17 munkaállomás), 4 nyomtató, 1 szkenner, CD-író, 1 mobil winchester, szünetmentes áramforrás stb.

Operációs rendszerek: (Windows 95, Windows 98, Windows Millennium stb.) Szoftver és felhasználói programok: (Textlib integrált könyvtári program, Recognita 5.0, Front Page 2000, Office programcsomag, Word, Excel, víruskereső stb.).

Kiépült a csillagkapcsolt, UTP kábelezésű hálózat. A hardver- és szoftvereszközök bővülése, a hálózatkorszerűsítés, valamint a 64 Kbit/s bérelt vonalon való csatlakozás a HBONE-hoz lehetővé tette a komplex lakossági internetszolgáltatás beindítását. (Szolgáltató a HUNGARNET Egyesület). A világháló minden munkaállomásról elérhető. A lakossági internet hozzáférés iránt igen nagy az érdeklődés, 2001-ben 2132 alkalommal (fizetős szolgáltatás), 2002-ben (szept. 30-ig) 5981 alkalommal vették igénybe az ingyenes szolgáltatást.

A beiratkozott olvasóinknak igény szerint lehetőségük van szövegszerkesztésre, nyomtatásra, letöltésre, levelező rendszerek és CD-ROM adatbázisok használatára. A könyvtárosok napi munkájuk során rendszeres segítséget nyújtanak az internethasználathoz, a számítógépes információkereséshez és az egyéb programok használatához.

A könyvtári munkaállomások bővülése lehetővé tette, hogy egyszerre több gépen végezhessük a TEXTLIB integrált könyvtári program és a FSZEK adatbázis segítségével a dokumentumállomány honosítását, valamint a retrospektív katalógus konverzióval párhuzamosan az új dokumentumok felvitelét számítógépre. Jelenleg a gyermekrészleg, az olvasótermi állomány teljes egészében, a helyismereti gyűjtemény nagy része, a kölcsönözhető állomány 50%-a már feldolgozott és a számítógépes katalógusban visszakereshető. Az állomány teljes felvitele előfeltétele a számítógépes kölcsönzés beindításának és az ezzel párhuzamosan induló egyéb könyvtári munkafolyamatok gépesítésének.

A gyors információtovábbítás és a könyvtári tájékoztatás legfontosabb eszközei lettek a számítógépes adathordozók (Jogtár, MNB bibliográfiák, Pressdok) és az ismeretterjesztő CD-ROM-ok.

A Krúdy Gyula Városi Könyvtár elérhető a hivatalos honlapján (http://www.krudylib.hu), ahol rendszeresen frissített, naprakész információk találhatók a könyvtár gyűjteményéről, új kiadványairól és rendezvényeiről.

A jövőbeni célok eléréséhez is szükség van a folyamatos és szakaszos fejlesztésre. A közeljövő feladatai:

bullet

a könyvtár teljes állománya elektronikus úton és az interneten is elérhető legyen

bullet

a számítógépes kölcsönzés és egyéb könyvtári munkafolyamatok gépesítése

bullet

a legfontosabb helyismereti dokumentumok digitalizálása.

A könyvtári rendszer jövőképéhez is szeretnénk kapcsolódni, amelyeket az alábbi trendek határozzák meg:

"az információhoz való korlátok nélküli, szabad, azonnali hozzáférés biztosítása; a digitalizáció széles körű elterjedése; a falak nélküli vizuális könyvtár szerepének megnövekedése - a hálózatok közötti együttműködés információs szupersztráda, tájékozott városok, régiók kialakulása"
(Részlet a NKÖM koncepciójából, 1998. február)

Mindezen célok továbbra is feltételezik a folyamatos telematikai fejlesztést, a pályázati és az önkormányzati támogatásokat. A tevékenységeink közül a számítógépes fejlesztésről azért számoltam be részletesebben, mert ez a könyvtár legújabb szolgáltatása és a fejlesztés döntően az utóbbi 5 évben valósult meg. Mindez a lakosság komfortosabb, korszerűbb könyvtári kiszolgálását jelenti.

IV. A könyvtár rendezvényei, közönségkapcsolatai

A Krúdy Gyula Városi Könyvtár fennállása óta (1954) mindig is nagy súlyt fektetett arra, hogy rendezvényeivel színesítse, kiegészítse a kulturális kínálatot. A könyvtár igény szerint csoportos könyvtárbemutató, könyvtárhasználati foglalkozásokat tart óvodai, általános iskolai és középiskolai csoportoknak. Könyvhöz, irodalomhoz, olvasáshoz kapcsolódó rendezvényeket, író-olvasó találkozókat, könyvbemutatókat, olvasópályázatokat rendez és kiállításokat szervez. Gyakoriak a közös szervezésű programok (TIT Városi Szervezete, közművelődési intézmények, civil szervezetek stb.), így a költségek és a szervezés munkálatai megoszlanak.

Több évtizedes hagyományai vannak a Krúdy megemlékezéseknek, a helyismereti vetélkedőknek, az "Így írunk mi" irodalmi pályázatnak, valamint a helyi szerzők, a helyismereti témájú kiadványok könyvbemutatóinak.

A városi TIT és a Krúdy Könyvtár Gondolkodó Klubjának nyitott rendezvényei aktuális témákban sok érdeklődőt vonzanak. Az előadótermünkben rendezett képzőművészeti kiállítások szintén népszerűek. A rendezvények meghívóit és az egyéb reklámanyagokat magunk készítjük.

A könyvtár saját rendezvényein kívül helyt ad a helyi civil szervezetek, klubok programjainak (Dyslexiás klub, Vakok- és gyengénlátók klubja, Fogyi klub, Páneurópai Unió helyi szervezete, stb.).

Válogatás az elmúlt öt év könyvtári rendezvényeiből

1997
Gyermekrészleg: Könyvtárbemutató, könyvtárhasználat: 14 alkalommal, 282 résztvevő; Tematikus könyvtári órák: 11 alkalommal, 269 résztvevő; Egyéb rendezvény: "Olvasólámpa" és a "Bölcs bagoly" olvasópályázat, játszóházak, kézműves foglalkozások

Felnőtt részleg: Könyvtárhasználati foglalkozás: 4 alkalommal, 128 résztvevő; Rendhagyó irodalomóra középiskolásoknak: 2 alkalommal, 182 résztvevő (Előadók: Szigethy Gábor, dr. Praznovszky Mihály); "Így írunk mi" irodalmi pályázat értékelés és eredményhirdetés

Könyvbemutatók, irodalmi estek:
Leitner Ferenc: Tegnapi panoráma; Kóta Dénes: Szitakötő; Költészet Napja: A Váci Mihály Irodalmi Színpad előadóestje; Krúdy emlékest és könyvbemutató

Előadások meghívott előadói:
Nemcsók János, Gellért Kis Gábor, Zachár Anna, Utassi Ágnes, Lengyel László, dr. Praznovszky Mihály, dr. Nyerges Éva

Kiállítások: "A három festőr" (Szalai V. Béla, Barcsik Péter, Pongrácz Gábor); Molnár Mónika, grafikus ; Bubics István, keramikus

1998
Gyermekrészleg: Könyvtárbemutató: 13 alkalommal, 238 résztvevő; Könyvtári óra: 4 alkalommal, 108 résztvevő; Helytörténeti vetélkedő az általános iskolák felső tagozatos tanulóinak Olvasópályázatok: "Bölcs bagoly" - egész évben folyamatos; szünidei pályázatok

Felnőtt részleg: Könyvtárbemutató: 4 alkalommal középiskolásoknak, 138 résztvevő; Rendhagyó irodalomóra középiskolásoknak: előadó Kerényi Ferenc, résztvevők száma: 80 tanuló

Könyvbemutatók, irodalmi estek:
Szíj Rezső: Prohászka Ottokár; Krúdy Gyula kézjegyei (szerk. Praznovszky Mihály; Veszprém megye életrajzi lexikona (szerk. Varga Béla); Magyar Tamás: Rendőr voltam Kambodzsában; Költészet Napja - zenés irodalmi műsor; Könczöl Imrére emlékezünk születésének 80 évfordulóján

Előadások meghívott előadói:
Érdi Sándor és É. Szabó Márta, dr. Czeidli István, Aczél Endre, Petsching Mária Zita, Kéri László

Kiállítások: Lendvai István szobrászművész; Bubics István keramikus

1999.
Gyermekrészleg: Könyvtárbemutató: 16 alkalommal, 324 résztvevő; Tematikus könyvtári órák: 5 alkalommal, 220 résztvevő; Olvasópályázatok, játékos kézműves foglalkozások

Felnőtt részleg:
Könyvtárbemutató: 3 alkalommal, 184 résztvevő; Rendhagyó irodalomóra középiskolásoknak: 90 résztvevő (Előadó: H. Nagy Péter, irodalomtörténész); Helyismereti vetélkedő középiskolásoknak; "Így írunk mi" irodalmi pályázat elbírálása és eredményhirdetése

Könyvbemutatók, irodalmi estek:
Befőtt szerelemből c. diákantológia bemutatója (kiadó Krúdy Könyvtár); Váci Mihály Irodalmi Színpad előadása; "Vár ucca tizenhét" könyvsorozat kiadói estje; Író-olvasó találkozó Ambrózy Árpád vadászíróval; Krúdy emlékest és könyvbemutató az író születésének évfordulóján (előadó Praznovszky Mihály); Szindbád 1. vacsorája a "Két Bagoly" fogadóban + irodalmi műsor

Meghívott előadók:
Bubics István és a kerámia szakkör tagjainak kiállítása; Mészáros Imre és Kóta Dénes képzőművészeti kiállítása; Thury György Gimnázium tanulóinak illusztrációi

2000.
Gyermekrészleg: Könyvtárbemutató: 15 alkalommal, 394 résztvevővel; Tematikus könyvtári órák: 4 alkalommal, 92 résztvevővel; Játszóház és kézműves foglalkozások (Húsvét, Mikulás); Olvasópályázatok: "Bölcs bagoly" - egész évben folyamatos; Szünidei pályázatok

Felnőtt részleg: Könyvtárbemutató foglalkozások középiskolásoknak 4 alkalommal, 112 résztvevő; Rendhagyó irodalomóra középiskolásoknak (előadó dr. Praznovszky Mihály) 84 résztvevő

Könyvbemutatók. irodalmi estek:
Kilián László: Kártyaszeánsz c. kötete; Fodor Ödön: Zengő lélek muzsikája; Dr. Huszár Pál: A várpalotai evangélikus, református...; Szindbád 2. vacsorája a "Két Bagoly" fogadóban + irodalmi műsor; Költészet Napja (vendég: Kemény Géza költő); Krúdy Gyulára emlékezünk (előadó: dr. Praznovszky Mihály)

Meghívott előadók:
Sági Edit - Havér Balázs: A lappok élete; A várpalotai Borbás család bemutatkozik; S. László Katalin: Izland; Purda Zsuzsa

Kiállítások:
Szalai V. Béla képzőművész; Holtányi Julianna festőművész

2001.
2001. az "Olvasás Éve", rendezvényeinkkel mi is kapcsolódtunk az országos programokhoz. Programjainkat az Önkormányzat és NKA is támogatta (220 E Ft.)

Az "Olvasás Éve" rendezvényei a Városi Könyvtárban

bullet

Veszprémi, várpalotai és kistérségi könyvtárosok tanácskozása (Megyei Pedagógiai Intézet szervezésében)

bullet

Rendhagyó irodalomóra középiskolásoknak (előadó: Vasy Géza irodalomtörténész)

bullet

Millenniumi helytörténeti vetélkedő általános iskola felső tagozatos tanulóinak

bullet

"Olvasólámpa" c. olvasópályázat alsó- és felső tagozatos tanulóknak. Cél az olvasás népszerűsítése (Ötven értékes gyermek és ifjúsági könyv elolvastatása, könyvenként feladatlapok kitöltése. Nagyon nagy sikere volt. 53 gyermekolvasó ért el jó eredményt, őket jutalomban részesítettük.)

bullet

Krúdy Gyulára emlékezünk születésének évfordulóján + könyvbemutató

bullet

MKE (Magyar Könyvtárosok Egyesülete) továbbképzés Veszprém megye könyvtárosainak. Előadó: Nagy Attila olvasásszociológus

Egyéb rendezvényeink:
Gyermekrészleg: Könyvtárhasználati foglalkozások: 14 alkalommal 269 résztvevő; Tematikus könyvtári órák: 5 alkalommal 159 résztvevő

Felnőtt részleg: Középiskolások könyvtárhasználati foglalkozása 4 alkalom, 128 fő

Könyvbemutatók. irodalmi estek:
Ünnepi Könyvhét: Neményi László: Változatok egyensúlyra c. kötetének bemutatója; Költészet Napja: Irodalmi cserebomlások c. zenés műsor; Szindbád 3. vacsorája a "Két Bagoly" fogadóban + irodalmi műsor

Előadások meghívott előadói:
Dr. Praznovszky Mihály, Kamarás István, Czeizel Endre, Törzsök Károlyné dr. (CD-ROM bemutató)

Kiállítások: Palotai Grafikai Csoport kiállítása; Bubics István keramikus kiállítása

Azért tartottam szükségesnek a részletes beszámolót a könyvtári rendezvényekről, mert ez tevékenységünkben jelentős helyet foglal el. Minderről azonban a könyvtári statisztika még számszerű adatot sem kér. Az éves munkaterveink mellékletében, a rendezvényi tervben, valamint a munkanaplóban részletesen rögzítjük a programjainkat. A rendezvényeink látogatottak, a szervezési, tervezési fázisban igyekszünk egyeztetni a társintézményekkel.

Kiadványaink

Az elmúlt években sikerült a Könyvtárpártoló Alapítvány, a Közművelődési Közalapítvány, a TIT Megyei Szervezete és egyéb támogatók segítségével megjelentetni az alábbi kiadványokat:

bullet

Könyvtárismertető (leporelló) a könyvtár szolgáltatásairól (Összeáll.: Volekné Temesi Zsuzsanna) Várpalota, 1999. Kiadja a Krúdy Gyula Városi Könyvtár (Megjelent a könyvtár alapításának 45. évfordulóján)

bullet

Befőtt szerelemből. Diákantológia (Válogatás az "Így írunk mi" irodalmi pályázatokra beérkezett írásokból) Szerk. Volekné Temesi Zsuzsanna. Várpalota, 1999. Kiadja a Krúdy Gyula Városi Könyvtár

bullet

Huszár Pál: A várpalotai evangélikus, református és római katolikus egyházközség története 1850 és 1950 között. Várpalota, 2000. Kiadja a Krúdy Gyula Városi Könyvtár

V. A könyvtár gazdálkodása

A könyvtár részben önálló gazdálkodási jogkörű, gazdasági tevékenységét a Kulturális és Humán Szolgáltató Intézet Gazdasági Irodájával közösen végzi. Jó napi munkakapcsolatban dolgozunk, rendszeresek a közös egyeztetések, a költségvetés tervezésénél, valamint a gazdaságos, ütemezett pénzfelhasználás érdekében. Havonta kapunk a pénzfelhasználásról információs jelentést, mindig tudjuk, hogyan állunk, mennyi pénz áll rendelkezésünkre.

A költségvetési egyeztető tárgyalásokon a fenntartó önkormányzat felé jelezzük, melyik az a terület, ahol finanszírozási nehézségeink vannak.

Sajnálatos, hogy évek óta nem emelkedik kellő ütemben az állománygyarapítási keret, amely minden könyvtári szolgáltatás alapja. Az 1400-1500 E Ft-os keretből nem tudunk az elvárásoknak megfelelő dokumentumválasztékot biztosítani (könyv, folyóirat, CD, CD-ROM, videó, stb.)
Dokumentumbeszerzésre legalább évi 3 000 E Ft-ra , kurrens folyóiratokra 800 E Ft-ra lenne szükség. (Lásd a melléklet Il. és lll. táblázatát!)

Igen jelentős viszont az a céltámogatás, amit az önkormányzat a könyvtár számítógépes fejlesztéséhez adott az utóbbi években.

A könyvtár bevételi lehetőségei korlátozottak, a szolgáltatásaink nagy része ingyenes (törvényi előírás szerint), az egyéb bevételeink köre is szűkülni látszik. Az előadótermet az internetszolgáltatás miatt jelenleg csak könyvtári célra használjuk. Ez azt jelenti, hogy a termet nem tudjuk bérbe adni. A lakossági fénymásolást megszüntettük, mert nincsenek meg a feltételei.

Az országos és helyi pályázati lehetőségeket figyelemmel kísérjük, lehetőség szerint pályázunk. A pályázaton elnyert támogatások segítségével tudtunk műszaki, technikai (számítógépek, szoftverek, másológép stb.) fejlesztést végrehajtani, rendezvényi kínálatunkat bővíteni, vetélkedőkön jutalmazni stb. (Lásd a melléklet III. táblázatát!)

Az épület állagmegóvására, felújítására szinte minden évben kaptunk lehetőséget az Önkormányzat által erre a célra elkülönített keretből. A fenntartó jóvoltából az intézmény állagmegóvása, felújítása megnyugtatóan alakult az utóbbi években.

A Könyvtárpártoló Alapítványt azzal a céllal hoztuk létre 1992-ben, hogy kiegészítő forrásokat találjunk tevékenységünk finanszírozásához. A Könyvtárpártoló Alapítvány támogatásával adhattunk ki kiadványokat, támogathattuk rendezvényeinket, bővíthettük és korszerűsíthettük számítógépeinket stb.

A költségvetésben biztosított keret csak nagyon megfontolt, takarékos pénzfelhasználást enged meg. Nagy nehézségek árán, de eddig sikerült a rendelkezésünkre álló keretösszeget nem túllépve gazdálkodni és minden évben teljesítettük a bevételi előirányzatot is.

VI. A könyvtár személyi ellátottsága

A hatékony szolgáltatás döntő tényezője a könyvtáros, aki tevékenyen, magas színvonalon közvetít az olvasó és az információ között, aki készségesen, nagy szakmai hozzáértéssel tájékoztat, az új olvasóknak bemutatja a könyvtárat, ismerteti a szolgáltatásokat.

A könyvtár dolgozóinak száma: 11,5 fő
Ebből szakalkalmazott: 10 fő (9 könyvtáros + 1 igazgató)
Fizikai és egyéb: 1,5 fő (1 fő takarító + 1 félállású kisegítő)

A városi könyvtár minden szakalkalmazottja rendelkezik az előírt szakirányú végzettséggel. A 10 szakalkalmazott közül 7 fő felsőfokú, 3 fő középfokú könyvtárosi végzettséggel rendelkezik. Minden dolgozónak van valamilyen szintű számítástechnikai képesítése. Az 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelete alapján a könyvtár elkészítette a hét éves továbbképzési tervet, évente pedig az adott évre vonatkozó beiskolázási tervet. Szakalkalmazottaink rendszeres továbbképzése biztosított. A szakma országos (MKE, IKSZ) és megyei továbbképzésein, szakmai értekezletein részt veszünk, de nagy hangsúlyt fektetünk az önképzésre is (szaksajtó, szakirodalom stb.).

Az utóbbi években a fél státuszon lévő bér terhére polgári szolgálatost, majd közhasznú munkást alkalmaztunk, nagyon nagy segítséget jelentett a dokumentumok vonalkódozásában, valamint az internetet használók felügyeletében.

A számítógéppark növekedése, a hálózat üzembiztos működése, a szoftver telepítések, adatmentések valamint a kisebb üzemzavarok elhárítására igen nagy szükség lenne egy részmunkaidős rendszergazda alkalmazására. Az internet és egyéb számítógépes szolgáltatás zavartalan használata csak így képzelhető el.

Az Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. Az Önkormányzat felkérésére 2001-ben célvizsgálatot végzett. Jelentésében a Krúdy könyvtárra vonatkozóan ajánlja a 11 fő szakalkalmazotti létszámot, ez indokolt és reális lenne, mert az olvasószolgálati és a feldolgozó könyvtárosaink is túlterheltek.

VII. A könyvtár vezetése és ügyvitele

Az utóbbi öt évben jelentős szakmai szabályzatok, ütemtervek készültek el, amelynek előkészítésében részt vettünk. Ezek fontos útmutatásokat adnak az intézmény munkájához.

bullet

Közművelődési Koncepció előkészítési munkálatai (1997)

bullet

Várpalota város Közművelődési Koncepciója (1998) - munkabizottságban részt vett a könyvtár igazgatója, a könyvtárra vonatkozó részt kidolgozta

bullet

Várpalota város közművelődési rendelete (1999) - részvétel a munkabizottságban

bullet

Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a könyvtár új alapító okiratát 188/1999. sz. hat. - részvétel az előkészítésben

bullet

A könyvtár alapító okiratának módosítása 239/2001. sz. hat.

bullet

A Krúdy Gyula Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát elfogadta 302/1999. sz. határozatában az Önkormányzati Képviselő-testület - részvétel az előkészítésben. (2002-ben ismét módosították).

A könyvtár által készített tervezetek, kiemelt feladatok ütemtervei és fontosabb ügyiratok:

bullet

Az 1997-es teljes körű állományellenőrzés ütemterve

bullet

Az állományleltár jegyzőkönyve és hiányjegyzéke (1998)

bullet

A könyvtár évenkénti munkaterve és rendezvényi terve

bullet

Az éves könyvtári és közművelődési statisztikák

bullet

Költségvetés előkészítése, egyeztető tárgyalások a fenntartóval és a gazdasági irodával

bullet

Az internet- és számítógépes szolgáltatás házi szabályzata

bullet

"Olvasás Éve" programja (2000-2001)

bullet

Olvasópályázatok, vetélkedők felhívásai, forgatókönyvei

bullet

Munkaköri leírások

bullet

Továbbképzési és beiskolázási tervek

bullet

A felújítási igény felmérése

bullet

Az állománygyarapítás pénzkeretének ütemezése

bullet

Pályázatok figyelése, elkészítése és pénzügyi elszámolása

bullet

Könyvek, folyóiratok beszerzése utáni ÁFA visszaigénylés

Mint vezető legfőbb feladatomnak a munka megszervezését, ütemezését tartom. A legjobb gyűjteménnyel és személyi ellátottsággal rendelkező könyvtár sem érhet el jó eredményeket, ha a könyvtárban szervezetlenség uralkodik.

A mindennapi szakmai feladatainkat, a felmerülő problémáinkat azonnal megbeszéljük. A formális, gyakori munkaértekezleteknek nem vagyok híve, ilyen kis munkaközösségben hatékonyabb a feladatok azonnali megbeszélése, megvitatása. Évenként két munkaértekezlet megtartását fontosnak tartom: év elején számba vesszük a feladatainkat, év végén értékeljük az elvégzett munkát.

A könyvtár csak akkor tudja hatékonyan kiszolgálni a látogatókat, olvasókat, ha minden könyvtáros részese a munkának a tervezéstől az egymásra épülő munkafolyamatokig, ha megvalósíthatja ötleteit, kifejtheti véleményét.

A vezető, a könyvtáros legfontosabb feladata a könyvtárak gyűjteményi, szolgáltatási és technikai hátterével biztosítani az OLVASÓK, a könyvtárlátogatók minőségi, színvonalas kiszolgálását, az információhoz való szabad, azonnali hozzáférést.

Várpalota, 2002. október 3.

Koncz Józsefné
könyvtárigazgató

 

 

Melléklet (I-II-III. táblázat)

I. Táblázat
Könyvtárhasználat - Forgalmi adatok

Évszám

Beiratkozott olvasók száma

Könyvtárhasználók száma

Kölcsönzött és helyben használt dok.-ok száma

1997

2 746

32 970

74 529

1998

2 885

34 194

75 173

1999

3 036

37 257

67 628

2000

2 935

31 483

76 804

2001

2 681

30 052

75 583

 

II. Táblázat
Állomány - Statisztikai adatok

Évszám

Az év folyamán leltárba vett dok.

Az év folyamán törölt dok.

Könyv és időszaki kiadvány

Hangzó

Videó

Elektronikus dokumentum

Egyéb

Összesen

1997

1 638

-

77 099

2 740

149

4

519

80 511

1998

2 411

1 413

78 037

2 769

171

13

519

81 509

1999

2 819

3 692

77 141

2 778

172

26

519

80 636

2000

1 962

1 119

77 967

2 778

174

41

519

81 479

2001

1 672

813

78 764

2 785

183

87

519

82 338

 

III. Táblázat
Költségvetési támogatás - Pályázati támogatás (E Ft-ban)

Évszám

Fenntartói költségvetési
előirányzat összesen

Ebből bér

Ebből könyv és folyóirat beszerzésre

NKÖM érdekeltségnövelő támogatása

Országos pályázati és önkormányzati céltámogatás

Működési és egyéb bevétel

1997

12 800

8 100

1 250

-

870

400

1998

14 100

9 000

1 250

389

850

400

1999

15 400

10 000

1 340

451

1 100

450

2000

20 000

13 000

1 340

411

2 500

900

2001

22 000

15 000

1 500

465

2 730

1 300

  Ez együtt adja az állománygyarapításra fordítható összeget  

[ A lap tetejére ]