[Irattár]

 
   
 

Alapító okirat

 
   
 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. április 26-i ülésén a következő határozatot hozta:

137 /2007. (IV.26.) számú képviselő-testület határozat:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Krúdy Gyula Városi Könyvtár alapító okiratát 2007. február 28-ával a mellékelt formában és tartalommal módosítja.

Az intézmény neve:
Krúdy Gyula Városi Könyvtár
Székhelye:
8100 Várpalota, Szent István út 28.

Az intézmény alapítója:
Városi Tanács Várpalota, 1954.

Az intézmény fenntartó szerve:
Várpalota Város Önkormányzata

Az intézmény felügyeletét gyakorló szerv:
Várpalota Város Önkormányzata és Jegyzője

Az intézmény működési területe:
Várpalota

Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:
Önálló jogi személy, szakmailag önálló. Bankszámlával nem rendelkező részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, melynek gazdálkodását a Várpalota Város Önkormányzata  (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) gazdasági szervezete végzi.

Az intézmény alaptevékenysége:
92312-7 szakszámú nyilvános közművelődési könyvtári tevékenység

bullet

Információkat nyújt a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

bullet

A gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően tervszerűen gyarapított, sokoldalúan feltárt gyűjteményt tart fenn és működtet

bullet

Végzi az intézmény állományába került dokumentumok nyilvántartásba vételét és feltárását, a feleslegessé vált és megrongálódott dokumentumok állományból való kivonását

bullet

Gondoskodik a gyűjtemény megőrzéséről, védelméről, valamint a jogszabályokban előírt időszakonkénti állományellenőrzésről

bullet

Az egyes használói rétegek igényeinek kielégítésére s az elkülönült tevékenységformák végzéséhez célszerűen kialakított övezeteket, gyűjteményrészeket tart fenn (gyermekrészleg, helyismereti gyűjtemény, internet-szoba stb.)

bullet

Biztosítja az erre kijelölt dokumentumok helyben használatát

bullet

Könyvtári dokumentumokat kölcsönöz

bullet

Könyvtárközi kölcsönzést folytat eredetiben, másolatban vagy elektronikus formában. Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését (dokumentumcsere, internet, adatbázisok).

bullet

Időszaki kiadványokat járat (napilapok, hetilapok folyóiratok), ezeket minden látogató számára elérhetően helyezi el. Az értékes időszaki kiadványokat megőrzi, használatra feltárja.

bullet

Az olvasószolgálat keretében tanácsadó, ajánló, tájékoztató szolgálatot, irodalomkutatást végez

bullet

Vezeti a könyvtár statisztikai adatait és felsőbb kérésre összesíti, szolgáltatja azokat

bullet

Hátrányos helyzetűek ellátása érdekében mindenki által használható és megközelíthető. Igény esetén idősek, betegek, mozgásukban korlátozottak számára házhoz szállítja a könyvtári dokumentumokat ("mozgókönyvtár"). A vakok és gyengénlátók számára hangkazetta gyűjteményt kölcsönöz ("hangos könyvek").

bullet

Gyűjti és feltárja azokat a könyvtári dokumentumokat, amelyek a város helyismeretével, helytörténetével foglalkoznak (könyvek, kéziratok, fényképek, plakátok, meghívók, aprónyomtatványok stb.)

bullet

Könyvtári dokumentumokról másolatot szolgáltat

bullet

Biztosítja a könyvtár látogatói számára a nyilvános közösségi internet-hozzáférés lehetőségét, tartalomszolgáltatást nyújt

bullet

Rendezvényeket szervez és helyet biztosít: könyv- és könyvtárhasználati foglalkozásoknak, oktatási és önművelést segítő rendezvényeknek, irodalmi és ismeretterjesztő rendezvényeknek, vetélkedőknek, kluboknak, civil szervezeteknek

bullet

Közhasznú információkat gyűjt és szolgáltat

bullet

Tevékenységét összehangolja az oktatási és más közművelődési intézményekkel

bullet

Alaptevékenysége ellátásához szakembert alkalmaz. Színvonalának megtartása érdekében a könyvtár dolgozói részt vesznek továbbképzéseken, tanfolyamokon.

bullet

Az intézmény a pályázati kiírásokat figyelemmel kíséri és pályázik. Rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljára alkalmas helyiségekkel.

Az intézmény kiegészítő tevékenysége:

bullet

221100 Könyvkiadás

bullet

93093-2 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás (bérleteztetés)

A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Az intézmény feladatainak ellátásához rendelkezésre áll Várpalota Város Önkormányzati Vagyonkataszterében a 1337/9. helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan, illetve az intézményleltár és vagyonmérleg szerinti tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések), ezenkívül egyéb immateriális javak (szellemi termékek). A rendelkezésre álló vagyont a 42/1997. (XI.5.) számú önkormányzati rendelet (Várpalota Város Önkormányzata vagyonáról) előírásainak megfelelően, különösen a rendelet 7. §-ában szabályozottak szerint használhatja.

Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat.

Az intézmény vezetőjét Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázat útján határozott időre bízza meg.

Az intézmény bélyegzőinek hivatalos szövege:

a) hosszú bélyegző:

Krúdy Gyula Városi Könyvtár
8100 Várpalota, Szent István u. 28. Pf. 47.
Telefon: (88) 590-060, Tel./fax: (88) 590-061
Adószám: 15569640-1-19
E-mail: krudykvtar @ iif.hu
Honlap: http://www.krudylib.hu

b) Körbélyegző:

Krúdy Gyula Városi Könyvtár
Várpalota

Az alapító okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi.

Várpalota, 2007. április 26.

Németh Árpád
polgármester

Máténé dr. Ignácz Anita
jegyző

 
   
 

[ A lap tetejére ]